คนไทยในสมัยก่อนไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อบุตรหลานเท่าใดนัก ไม่คำนึงว่าเกิดวันไหนชื่อต้องขึ้นต้นด้วยอักษรอะไร คงตั้งชื่อเอาตามชอบใจ ส่วนมากก็ตั้งตามพ่อแม่ เช่น พ่อชื่อแสง ตั้งชื่อว่า สี เสริม สุข สม อะไรเหล่านี้ เป็นต้น และชื่อคนสมัยก่อนมักนิยมคำไทยแท้ มีพยางค์เดียวไม่ยาวเฟื้อย เรียกยากเขียนยากเหมือนสมัยนี้ จะมีก็เฉพาะในแวดวงขุนน้ำขุนนางเท่าน้ำที่นิยมชื่อยาว ๆ โดยเฉพาะพระนามของเจ้านายในราชสกุล ต้องมีนักปราชญ์ผุ้ชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นคนคิดถวาย ยกเว้นพระมหากษัตริย์บางพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเท่านั้น ที่ทรงคิดพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอด้วยพระองเอง
เล่ากันว่า เวลาเจ้าจอมประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดา พระจอมเกล้าจะทรงคิดพระนามที่เหมาะสมให้ พร้อมพระราชนิพนธ์คาถาบาลีอวยพรให้เสร็จ อย่างเช่นคราวประสูติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ทรงคิดพระนามให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (อ่านว่า ดิดวอระกุมาน)ทรงนิพนธ์คาถาอวยพรให้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่า
ขอให้กุมารชื่อ"ดิศวรกุมาร"นี้จงมีความสุขทุกเมื่อ ขอจงมีอายุยืน มีวรรณะผ่องใส มีความและกำลัง มีปัญญาเฉียบแหลม มีปฎิภาณ มียศ มีความสุข มีฤทธิ์มาก ดำรงอยุ่ด้วยดีตลอดการลนาน อาจหาญในที่ทุกสถาน และขอจงรักษาสกุลวงศ์และจรรยาอันดีงาม ไดัชัยชนะเหนื่อศัตรูทั้งปวงขอให้บุตรเจ้าจอมมารดาชุ่มผู้มีชื่อว่า "ดิศวรกุมาร" นี้ จงมีความสุข มีอายุยืน มีฤทธิ์ตลอดไป ขอพระรัตนตรัย จงเป็นสรณะของเธอ และจงพิทักษ์รักษาเธอทุกเมื่อ เทอญ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงเคยตั้งข้อสังเกตว่า พรที่พระราชทานพระราชโอรส พระราชฺธิดามีแปลก ๆ กันทุกองค์ และมักมีผลต่อพระชาตาของผู้ที่ได้รับพระราชทานพรเสมอ สมเต็จกรมพระยาดำรงค์ฯเองยังรับสั่งว่า พระธิดาของพระองค์อ่านดูแล้วพูดว่า "พรที่ทูลกระหม่อมปู่พระราชทานเสด็จพ่อ ไม่เห็นมีว่าให้มั่งมี" (เหตุนี้กระมังพระองค์จึงเป็นเจ้าที่ค่อนข้างจน แต่ก็รวยเกียรติคุณยิ่ง"
ที่น่่าสังเกตุคือ คำว่า "ติสสะ หรือ ดิศ" เป็นชื่อที่เป็นมงคลในพุทธศาสนาพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ก็มีชื่อลงท้ายว่าติสสะ พระเถระที่เป็นประธานในการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สามก็ชื่อนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงนำเอามาตั้งพระนามพระราชโอรสเพื่อเป็นสิริมงคล เวลาที่ทรงคิดชื่อ ไม่เพียงแต่ทรงตรวจสอบตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้น ยังทรงนำเอาเรื่องราวทางศาสนามาประกอบด้วย อย่างกรณีตั้งพระนามสมเด็จพระนามสมเต็จพระมาหสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นตัวอย่าง
ว่ากันว่า วันที่สมเต็จฯองค์นี้ประสูติมีพายุฝนตกหนักจนน้ำนองชาลาพระตำหนักทั้งที่ก่อนหน้านั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเค้าฝนจะตกเลย พระราชบิดาทรงหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับนั่งใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ฝนตกหนัก มีพญานาคมาขดรอบพระองค์ แผ่พังพานเหนื่อพระเศียรบังลมและฝนให้ ครั้นฝนหายแล้วจึงจำแลงกายเป็นมานพน้อยเข้ามายืนเฝ้า ทรงเห็นว่าพระราชโอรสประสูติในเวลาอันเป็นมงคล เป็นนิมิตหมายจะเจริญรู่งเรื่องในอนาคต จึงทรงขนานนามว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ แปลว่า "หนุ่มน้อยนาคจำแลงเป็นคน" หรือ "คนนาคน้อย"
มีเกร็ดขำ ๆ เกี่ยวกับพระนามนี้ว่า คราวหนึ่งพระจอมเกล้าฯ ตรัสถามเสด็จพระสังฆราชสาเมื่อครั้งยังเป็นพระศาสนโศภนว่า คนชื่อคนมีไหม พระศาสนโศภณถวายพระพรว่าไม่มี ทรงชี้ไปที่พระองศ์เจ้ามนุษย์นาคมานพ ซึ่งอยู่เบื้องพระปฤษฏางค์ว่า นี่ไงคนชื่อคน

วิธีการตั้งชื่อ ทำอย่างไร

การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้อักษรวรรคบริวารนำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้อักษรวรรคศรีนำหน้าชื่อ
1-อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2-ก ข ค ฆ ง
3-จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4-ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
5-บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6-ศ ส ษ ห ฬ ฮ
7-ด ต ถ ท ธ น
8-ย ร ล ว
หมายเลข 1 เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์
หมายเลข 2-แทนวันจันทร์
หมายเลข 3-แทนวันอังคาร
หมายเลข 4-แทนวันพุธกลางวัน
หมายเลข 5-แทนวันพฤหัสบดี
หมายเลข 6-แทนวันศุกร์
หมายเลข 7-แทนวันเสาร์
หมายเลข 8แทนวันราหู หรือ วันพุธกลางคืน
เพื่อให้ง่ายในการใช้งานจึงสรุปได้เป็นดังนี้
อาทิตย์-บริวาร1 อายุ2 เดช3 ศรี4 มูละ7 อุตสาหะ5 มนตรี8 กาลกิณี6
จันทร์-บริวาร2 อายุ3 เดช4 ศรี7 มูละ5 อุตสาหะ8 มนตรี6 กาลกิณี1
อังคาร-บริวาร3 อายุ4 เดช7 ศรี5 มูละ8 อุตสาหะ6 มนตรี1 กาลกิณี2
พุูธ-บริวาร4 อายุ7 เดช5 ศรี8 มูละ6 อุตสาหะ1 มนตรี2 กาลกิณี3
พฤหัสบดี-บริวาร5 อายุ8 เดช6 ศรี1 มูละ2 อุตสาหะ3 มนตรี4 กาลกิณี7
ศุกร์-บริวาร6 อายุ1 เดช2 ศรี3 มูละ4 อุตสาหะ7 มนตรี5 กาลกิณี8
เสาร์-บริวาร7 อายุ5 เดช8 ศรี6 มูละ1 อุตสาหะ2 มนตรี3 กาลกิณี4
พุธกลางคืน-บริวาร8 อายุ6 เดช1 ศรี2 มูละ3 อุตสาหะ4 มนตรี7 กาลกิณี5
อักษรที่ห้ามใช้คืออักษรกาลกิณี

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชื่อ เพศ อ่าน แปล
วงศธร ชาย วงสะทอน ผู้ดำรงสกุล,ผู้สืบสกุล
วงศพัทธ์ ชาย วงสะพัด ผูกพันสกุลวงศ์
วชิรญาณ์ หญิง วะชิระยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วชิรวิทย์ ชาย วะชิระวิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญู ชาย วะทันยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น,ผู้ใจบุญสุนทาน
วทันยู ชาย วะทันยู ผุ้ใจบุญสุนทาน
วทันยา หญิง วะทันยา ใจบุญสุนทาน
วธูสิริ หญิง วะทูสิริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนศักดิ์ ชาย วะนะสัก อำนาจแห่งป่า,พลังแห่งป่า
วนัชพร หญิง วะนัดชะพอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วนันต์ ชาย วะนัน แนวป่า,ชายป่า
วรกมล ชาย วอระกะมน มีใจประเสริฐ
วรกันต์ ชาย วอระกัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรการต์ หญิง วอระกาน ประเสริฐและน่ารัก
วรงค์ หญิง วะรง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด,ศรีษะ
วรชน ชาย วอระชน คนผุ้ประเสริฐ
วรชิต ชาย วอระชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ ชาย วอระโชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรณ ชาย วะรน ป้อม,กำแพง,การป้องกันภัย
วรณัน หญิง วอระนัน การสรรเสริญ,การพรรณนา
วรณิกา หญิง วอระนิกา ผู้เขียน,เสมียน
วรดร ชาย วอระดอน ผู้ประเสริ,กว่าคนอื่น
วรตา หญิง วอระดา ความประเสริฐ,ภาวะที่ประเสริฐ
วรดี หญิง วอระดี ของหอมสำหรับลูบไล้ร่างกาย
วรถ ชาย วะรด ไม้ค้ำ
วรท ชาย วะรด ผู้ที่ให้สิ่งที่ประเสริฐ,ผุ้ให้พร
วรทย์ ชาย วะรด ผุ้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต ชาย วอระทัด ผุ้ให้สิ่งประเสริฐ,ให้พร
วรทา หญิง วอระทา ผุ้ให้สิ่งที่ประเสริฐ,ให้พร
วรธน ชาย วอระทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนาถ ชาย/หญิง วอระนาด ผุ้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต หญิง วอระนิด ผุ้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิพิฐ ชาย วอระนิพิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรนิษฐา หญิง วอระนิดถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรบรรณ ชาย วอระบัน ประเสริฐด้านหนังสือ,ผุ้ฉลาด
วรปรัชญ์ ชาย วอระปรัด นักปราชญ์ผุ้ประเสริฐ
วรปรีย์ หญิง วอระปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก
วรพรต ชาย วอระพด มีพรตอันประเสริฐ
วรพล ชาย วอระพน มีกำลังอันประเสริฐ,มีพลังประเสริฐ
วรพิชชา หญิง วอระพิดชา มีความรู้ประเสริฐ
วรภพ ชาย วอระพบ มีภพประเสริฐ,เกิดมาดี
วรภาส ชาย วอระพาด แสงสว่างอันประเสริฐ
วรมน ชาย วอระมน มีใจประเสริฐ
วรเมธ ชาย วอระเมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรยศ ชาย วอระยด มียศอันประเสริฐ
วรรณกร หญิง วันนะกอน ผิวพรรณผ่องใส
วรรณกานต์ หญิง วันนะกาน มีผิวพรรณงดงาม
วรรณธัช ชาย วันนะทัด เด่นทางหนังสือ
วรรณิดา หญิง วันนิดา ผุ้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรณพร หญิง วันนะพอน มีผิวพรรณประเสริฐ
วรรณรดา หญิง วันระดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณลภย์ ชาย วันลบ ได้รับเกียรติ,มีชื่อเสียง
วรรณเลขา หญิง วันเลขา ดินสอพอง
วรรณวนัช หญิง วันวะนัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรรณวร หญิง วันนะวอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณวลี หญิง วันวะลี หนังสือหรือตำรา
วรรณาฎ หญิง วันนาด ผุ้ขับร้อง
วรรณิก ชาย วันนิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ,ผู้เขียน,เสมียน
วรรณิกา หญิง วันนิกา ผุ้มีอาชีพเกี่ยวกันหนังสือ,ผู้เขียน,เสมียน
วรรณิต หญิง วันนิด ผู้ที่บุคคลอืนสรรเสริญ,ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
วรรณิต หญิง วันนิด ผู้ที่เขาสรรเสริญ
วรรษชล หญิง วันสะชน น้ำฝน
วรฤทัย หญิง วอระไท มีใจประเสริฐ
วรลภย์ ชาย วอระลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วรวรรณ หญิง วอระวัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
วรวลัญช์ หญิง วอระวะลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรวิช ชาย วอระวิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรสรณ์ ชาย วอระสอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
วรัชญ์ หญิง วะรัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชยา หญิง วะรัดชะยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญชลี หญิง วะรันชะลี การกระพุ่มมือ,ผุ้นอบน้อมอย่างยิ่ง
วรัญชิต ชาย วะรันชิด มีชัยชนะอันประเสริญ,หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญา หญิง วะรันยา ผุ้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัญญู ชาย วะรันยู ผุ้รู้สิ่งประเสริฐ
วรัตถ์ ชาย วะรัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ,มีความเจริญยิ่ง
วรัตม์ ชาย วะรัด วะรัด ผุ้ประเสริฐสุด
วรัท ชาย วะรัด ผุ้ให้สิ่งประเสริฐ,ผุ้ให้พร
วรัทยา ชาย วะรัดทะยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรัตม์ ชาย วะรัด ผุ้ประเสริฐสุด
วรัท ชาย วะรัด ผุ้ให้สิ่งประเสริฐ,ผุ้ให้พร
วรัทยา ชาย วะรัดทะยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร หญิง วะรันทอน ผุ้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ,ทรงไว้ซึ่งพร
วรัมพร หญิง วะรำพอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์,ฟ้างาม
วรากร ชาย วะรากอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรเมธ ชาย วอระเมด ผุ้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรายุส ชาย วะรายุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วรารมย์ หญิง วะรารม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ
วราลี หญิง วะราลี พระจันทร์
วราศัย ชาย วะราไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วริทธิ์ ชาย วะริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร ชาย วะริดทอน ผุ้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ ชาย วะริดนัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร ชาย วะรินทอน ผุ้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วรินรำไพ หญิง วะรินรำไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม
วรินยุพา หญิง วะรินยุพา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
วริยงค์ หญิง วะริยง ผุ้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วริยา หญิง วะริยา ผุ้ประเสริฐกว่าคนอื่น,ผุ้ที่ควรเลือก
วริศ ชาย วะริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา หญิง วะริดสะรา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษฐา หญิง วะริดถา ดียิ่ง,ประเสริฐยิ่ง
วริษา หญิง วะริสา ฤดูฝน
วรุดม ชาย วะรุดม ประเสริฐและสูงสุด
วรุตม์ ชาย วะรุด ผู้ประเสริฐสุด
วโรตม์ ชาย วะโรด ผุ้ประเสริฐสุด
วลัช ชาย วะลัด ปลา
วลัยกร หญิง วะไลกอน ทองกร
วลัยพรรณ หญิง วะไลพัน สีแห่งกำไล
วศิน ชาย วะสิน ผู้มีอำนาจ
วศินี ชาน วะสินี สตรีมีอำนาจ
วสภะ ชาย วะสะพะ ผู้ประเสริฐ
วสวัตติ์ ชาย วะสะวัด ผุ้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ,ผู้มีอำนาจ
วสิษฐ์พล ชาย วะสิดพน ผุ้มีกำลังดีเยี่ยม
วสุธร ชาย วะสุทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ,ร่ำรวย
วสุธา หญิง วะสุทา แผ่นดิน
วสุพล ชาย วะสุพน มีพลังคือทรัพย์,เศรษฐี
วสุรมย์ หญิง วะสุรม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์
วัชพล ชาย วัดชะพน พูดดี,พูดเก่ง
วัชรมน หญิง วัดชะระมน ใจเพชร
วัชริศ ชาย วัดชะริด เจ้าแห่งเพชร,หรือเจ้าแห่งสายฟ้า
วัชสัณห์ ชาย วัดชะสัน มีคำพูดไพเราะ
วัทธิกร ชาย วัดทิกอน ทำกำไร
วัทน์ ชาย วัด การพูด,ใบหน้า
วัทนพร ชาย วัดทะนะพอน ใบหน้าสวย,พูดดี
วัทนวร หญิง วัดทะนะวอน ใบหน้าสวย,พูดเก่ง
วัทนวิภา หญิง วัดทะนะวิพา ใบหน้าสวย,พูดเก่ง
วัทน์สิริ ชาย วัดสิริ มีใบหน้างาม,พูดเป็นเสน่ห์
วัศพล ชาย วัดสะพน มีพลังคืออำนาจ,มีอำนาจเป็นพลัง
วัศยา หญิง วัดสะยา เชื่อฟัง
วารีนิธิ หญิง วารีนิด มหาสมุทร
วารุณอร หญิง วารุนออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วาสิตา หญิง วาสิตา กลิ่นหอม,หอมหวาน,อบอวล
วาสินี หญิง วาสินี อยู่ประจำ,สถิตอยู่,มั่นคง
วิกรม ชาย วิกรม พากเพียรฐความห้าวหาญ
วิกรานต์ ชาย วิกราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า,กล้าหาญ
วิชชากร ชาย วิดชากอน สร้างความรู้
วิชชาบูรณ์ ชาย วิชาบูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
วิชชุกร ชาย วิดชุกอน แสงสายฟ้า
วิชญ์ ชาย วิด ผู้รู้,นักปราชญ์
วิชญ์พล ชาย วิดชะพน กำลังของนักปราชญ์,นักปราชญ์ที่มีพลัง
วิชญ์ภาส ชาย วิดชะพาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
วิชญะ ชาย วิดชะยะ นักปราชญ์
วิชญาดา หญิง วิดชะยาดา ผุ้รู้แจ้ง,ผู้ฉลาด
วิชญาพร หญิง วิดชะยาพอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วิชยา หญิง วิชะยา ชัยชนะ
วิชยุตม์ ชาย วิชะยุด ชัยชนะอันสูงสุด
วิชานาถ ชาย วิชานาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชามัย ชาย วิชามัย สำเร็จได้ด้วยความรู้
วิชาฤทธิ์ ชาย วิชาริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชาวิมล ชาย วิชาวิมน มีความรู้หามลทินมิได้,ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้
วิชิดา หญิง วิชิดา ผุ้ชนะแล้ว
วิชิตา หญิง วิชิตา ผุ้ชนะแล้ว
วิญญู ชาย วินยู ผุ้รู้แจ้ง
วิดรณ์ ชาย วิดอน ข้ามพ้นความทุกข์
วิทวัส ชาย วิทะวัด ผุ้ฉลาด
วิทูร ชาย วิทูน ผู้ฉลาด
วิธวิทย์ ชาย วิดทะวิด มีความรู้หลายอย่าง
วิธวินท์ ชาย วิดทะวิน ได้สิ่งแปลก ๆ,มีลาภเสมอ
วิธาน ชาย วิทาน กฎเกณฑ์,ระเบียบ
วิธิสรรค์ ชาย วิทิสัน สร้างวิธีการ,คิดหาวิธีการที่ดี
วินธัย ชาย วินทัย ผลไม้,ชื่อภูเขา
วินิทร ชาย วินิด ตื่นเสมอ,ขยัน
วินิทรา หญิง วินิทะรา ตื่นเสมอ,ขยัน
วินิธา หญิง วินิทา ฝังใจ,จดจำเก่ง
วินิมัย หญิง วินิมัย แลกเปลี่ยน
วิปัศย์ ชาย วิปัด เห็นแจ้ง,มีความรู้
วิปุลา หญิง วิปุลา ไพศาล,ลึกซึ้ง,กว้างขวาง
วิพุธ ชาย วิพุด ผู้รู้แจ้ง,นักปราชญ์
วิภพ ชาย วิพบ ทรัพย์สมบัติ,ความเจริญ
วิภวา หญิง วิพะวา ทรัพย์สิน
วิภวานี หญิง วิพะวานี มีทรัพย์สิน,ร่ำรวย
วิภาวัส ชาย วิพาวัด พระอาทิตย์
วิภาวินี หญิง วิพาวินี ผู้รู้แจ้งชัด
วิภาวี หญิง วิพาวี ผู้รู้แจ้งชัด,ส่องแสงแล้ว,ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิภาส ชาย วิพาด แสงสว่าง,ความรุ่งโรจน์
วิภู ชาย วิพู ผู้เป็นเจ้า
วิมพ์วิภา หญิง วิมวิพา รูปงาม
วิมลฉวี หญิง วิมนฉะหวี ผิวพรรณงามปราศจากมลทิน
วิมลณัฐ หญิง วิมนนัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
วิมลมณี หญิง วินมะนี แก้วมณีที่ไร้มลทิน,แก้วผลึก
วิมลสิริ หญิง วิมนสิหริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ,มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
วิมลิน หญิง วิมะลิน ผู้ปราศจากมลทิน
วิมุต ชาย วิมุด ผู้หลุดพ้นแล้ว
วิมุทร์ ชาย วิมุด บานแล้ว
วิมุทรา หญิง วิมุดทะรา บานแล้ว
วิยดี หญิง วิยะดี นก
วิรชัช ชาย วิระชัิด นักรบผุ้กล้าหาญ
วิรชา หญิง วิระชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา หญิง วิระดา ผุ้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี หญิง วิระดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรดา หญิง วิระตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี หญิง วิระตี การงดเว้น(จากความชั่ว)
วิระมณ หญิง วิระมน การงดเว้นจากความชั่ว
วิรัญจ์ ชาย วิรัน ชื่อของพระหรหม
วิรัญชนา หญิง วิรัดชะนา เป็นที่ยินดียิ่ง,เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรัล ชาย วิรัน บาง,โปร่ง,หายาก,งาม
วิรัลพัชร หญิง วิรันพัด หายากดุจเพชร,เพชรงาม
วิรัลยุพา หญิง วิรันยุพา หญิงสาวที่หาค่ามิได้,หญิงสาวที่หายาก,สาวงาม
วิรากร หญิง วิรากอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิรากานต์ หญิง วิรากาน ผุ้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วิรามร หญิง วิรามอน กล้าหาญดุจเทวดา
วิริทธิ์พล ชาย วิริดพน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ
วิโรษณา หญิง วิโรสะนา ไม่มีความโกรธ
วิลาสินี หญิง วิลาสินี สวยงาม
วิวิธชัย ชาย วิวิดทะไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิวิธวินท์ ชาย วิวิดทะวิน ได้สิ่งแปลก ๆ,ได้รับอยู่เสอม
วิวิศน์ ชาย วิวิด งามอย่างวิเศษ
วิวิศนา หญิง วิวิดสะนา มีความงามมาก,งามอย่างวิเศษ
วิศรม ชาย วิสรม สงบ,พักผ่อน
วิศรมา หญิง วิสะระมา สงบ,พักผ่อน
วิศรุต ชาย วิสะรุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศรุตา หญิง วิสะรุตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฎ
วิศลย์ ชาย วิสน ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ศยา ชาย วิสันสะยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศก
วิศัลยา หญิง วิสันละยา ไม่มีความทุกข์โศก
วิษณุสรรค์ ชาย วิสะนุสัน วิษณุสร้างมา,ลูกวิษณุ
วิสสุต ชาย วิดสุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฎ
วิสสุตา หญิง วิดสุตา ปรากฎชื่อ,มีชื่อเสียง
วิสาข์ หญิง วิสา เดือนวิสาขะ
วีธรา หญิง วีทะรา ผ้ากระจ่าง,บริสุทธิ์
วีรชิต ชาย วีระชิด ชัยชนะของคนกล้า,วีรบุรุษผู้พิชิต
วีรดา หญิง วีระดา ความกล้าหาญ
วีรปริยา หญิง วิระปริยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
วีรภัทร ชาย วีระพัด ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรภัทรา หญิง วีระพัดทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยา หญิง วีระยา ความเพียร
วีรลักษณ์ ชาย วีระลัก ลักษณะของผู้กล้า
วีรศรุต ชาย วีระสะรุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีร์สุดา หญิง วีสุดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร หญิง วีระออน หญิงสาวผุ้กล้าหาญ
วีรัช ชาย วีรัด เกิดจากผุ้กล้าหาญ
วีรากร ชาย วีรากอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีราทร ชาย วีราทอน ความเอื้อเฟื้อของผุ้กล้าหาย
วีรินทร์ หญิง วีริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา หญิง วีริยา ความเพียร
วีริศ ชาย วีริด ยอดวีรบุรุษ,ยอดผู้กล้า
วุฒิพร หญิง วุดทิพอน มีความเจริญเป็นเลศ
วุฒิพภัทร ชาย วุดทิพัด เจริญและดีงาม
เวชพิสิฐ ชาย เวดพิสิด หมอผู้ประเสริฐสุด,มีความรู้ประเสริฐสุด
เวณิกา หยิง เวนิกา เกล้าผม,มวยผม,ผุ้ดีดพิณ
เวทิดา หญิง เวทิดา ให้รู้
เวทิต ชาย เวทิด ให้รู้
เวทิศ ชาย เวทิด ผุ้คงแก่เรียน
เวธกา หญิง เวทะกา คม,เฉียบแหลม
เวธน์ ชาย เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธนี หญิง เวทะนี สว่าน,มีปัญญาเฉียบแหลม
แววปราชญ์ หญิง แววปราด มีแววของนักปราชญ์
แวววรรณ หญิง แวววัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
ไวทย์ ชาย ไว มีความรู้
ไวทิน ชาย ไวทิน ผู้รู้
ไวภพ ชาย ไวพบ อำนาจ,ความเจริญ
ไววิทย์ ชาย ไววิด มีความรู้ไว,รู้เร็ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น