คนไทยในสมัยก่อนไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อบุตรหลานเท่าใดนัก ไม่คำนึงว่าเกิดวันไหนชื่อต้องขึ้นต้นด้วยอักษรอะไร คงตั้งชื่อเอาตามชอบใจ ส่วนมากก็ตั้งตามพ่อแม่ เช่น พ่อชื่อแสง ตั้งชื่อว่า สี เสริม สุข สม อะไรเหล่านี้ เป็นต้น และชื่อคนสมัยก่อนมักนิยมคำไทยแท้ มีพยางค์เดียวไม่ยาวเฟื้อย เรียกยากเขียนยากเหมือนสมัยนี้ จะมีก็เฉพาะในแวดวงขุนน้ำขุนนางเท่าน้ำที่นิยมชื่อยาว ๆ โดยเฉพาะพระนามของเจ้านายในราชสกุล ต้องมีนักปราชญ์ผุ้ชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นคนคิดถวาย ยกเว้นพระมหากษัตริย์บางพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเท่านั้น ที่ทรงคิดพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอด้วยพระองเอง
เล่ากันว่า เวลาเจ้าจอมประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดา พระจอมเกล้าจะทรงคิดพระนามที่เหมาะสมให้ พร้อมพระราชนิพนธ์คาถาบาลีอวยพรให้เสร็จ อย่างเช่นคราวประสูติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ทรงคิดพระนามให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (อ่านว่า ดิดวอระกุมาน)ทรงนิพนธ์คาถาอวยพรให้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่า
ขอให้กุมารชื่อ"ดิศวรกุมาร"นี้จงมีความสุขทุกเมื่อ ขอจงมีอายุยืน มีวรรณะผ่องใส มีความและกำลัง มีปัญญาเฉียบแหลม มีปฎิภาณ มียศ มีความสุข มีฤทธิ์มาก ดำรงอยุ่ด้วยดีตลอดการลนาน อาจหาญในที่ทุกสถาน และขอจงรักษาสกุลวงศ์และจรรยาอันดีงาม ไดัชัยชนะเหนื่อศัตรูทั้งปวงขอให้บุตรเจ้าจอมมารดาชุ่มผู้มีชื่อว่า "ดิศวรกุมาร" นี้ จงมีความสุข มีอายุยืน มีฤทธิ์ตลอดไป ขอพระรัตนตรัย จงเป็นสรณะของเธอ และจงพิทักษ์รักษาเธอทุกเมื่อ เทอญ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงเคยตั้งข้อสังเกตว่า พรที่พระราชทานพระราชโอรส พระราชฺธิดามีแปลก ๆ กันทุกองค์ และมักมีผลต่อพระชาตาของผู้ที่ได้รับพระราชทานพรเสมอ สมเต็จกรมพระยาดำรงค์ฯเองยังรับสั่งว่า พระธิดาของพระองค์อ่านดูแล้วพูดว่า "พรที่ทูลกระหม่อมปู่พระราชทานเสด็จพ่อ ไม่เห็นมีว่าให้มั่งมี" (เหตุนี้กระมังพระองค์จึงเป็นเจ้าที่ค่อนข้างจน แต่ก็รวยเกียรติคุณยิ่ง"
ที่น่่าสังเกตุคือ คำว่า "ติสสะ หรือ ดิศ" เป็นชื่อที่เป็นมงคลในพุทธศาสนาพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ก็มีชื่อลงท้ายว่าติสสะ พระเถระที่เป็นประธานในการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สามก็ชื่อนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงนำเอามาตั้งพระนามพระราชโอรสเพื่อเป็นสิริมงคล เวลาที่ทรงคิดชื่อ ไม่เพียงแต่ทรงตรวจสอบตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้น ยังทรงนำเอาเรื่องราวทางศาสนามาประกอบด้วย อย่างกรณีตั้งพระนามสมเด็จพระนามสมเต็จพระมาหสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นตัวอย่าง
ว่ากันว่า วันที่สมเต็จฯองค์นี้ประสูติมีพายุฝนตกหนักจนน้ำนองชาลาพระตำหนักทั้งที่ก่อนหน้านั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเค้าฝนจะตกเลย พระราชบิดาทรงหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับนั่งใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ฝนตกหนัก มีพญานาคมาขดรอบพระองค์ แผ่พังพานเหนื่อพระเศียรบังลมและฝนให้ ครั้นฝนหายแล้วจึงจำแลงกายเป็นมานพน้อยเข้ามายืนเฝ้า ทรงเห็นว่าพระราชโอรสประสูติในเวลาอันเป็นมงคล เป็นนิมิตหมายจะเจริญรู่งเรื่องในอนาคต จึงทรงขนานนามว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ แปลว่า "หนุ่มน้อยนาคจำแลงเป็นคน" หรือ "คนนาคน้อย"
มีเกร็ดขำ ๆ เกี่ยวกับพระนามนี้ว่า คราวหนึ่งพระจอมเกล้าฯ ตรัสถามเสด็จพระสังฆราชสาเมื่อครั้งยังเป็นพระศาสนโศภนว่า คนชื่อคนมีไหม พระศาสนโศภณถวายพระพรว่าไม่มี ทรงชี้ไปที่พระองศ์เจ้ามนุษย์นาคมานพ ซึ่งอยู่เบื้องพระปฤษฏางค์ว่า นี่ไงคนชื่อคน

วิธีการตั้งชื่อ ทำอย่างไร

การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้อักษรวรรคบริวารนำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้อักษรวรรคศรีนำหน้าชื่อ
1-อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2-ก ข ค ฆ ง
3-จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4-ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
5-บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6-ศ ส ษ ห ฬ ฮ
7-ด ต ถ ท ธ น
8-ย ร ล ว
หมายเลข 1 เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์
หมายเลข 2-แทนวันจันทร์
หมายเลข 3-แทนวันอังคาร
หมายเลข 4-แทนวันพุธกลางวัน
หมายเลข 5-แทนวันพฤหัสบดี
หมายเลข 6-แทนวันศุกร์
หมายเลข 7-แทนวันเสาร์
หมายเลข 8แทนวันราหู หรือ วันพุธกลางคืน
เพื่อให้ง่ายในการใช้งานจึงสรุปได้เป็นดังนี้
อาทิตย์-บริวาร1 อายุ2 เดช3 ศรี4 มูละ7 อุตสาหะ5 มนตรี8 กาลกิณี6
จันทร์-บริวาร2 อายุ3 เดช4 ศรี7 มูละ5 อุตสาหะ8 มนตรี6 กาลกิณี1
อังคาร-บริวาร3 อายุ4 เดช7 ศรี5 มูละ8 อุตสาหะ6 มนตรี1 กาลกิณี2
พุูธ-บริวาร4 อายุ7 เดช5 ศรี8 มูละ6 อุตสาหะ1 มนตรี2 กาลกิณี3
พฤหัสบดี-บริวาร5 อายุ8 เดช6 ศรี1 มูละ2 อุตสาหะ3 มนตรี4 กาลกิณี7
ศุกร์-บริวาร6 อายุ1 เดช2 ศรี3 มูละ4 อุตสาหะ7 มนตรี5 กาลกิณี8
เสาร์-บริวาร7 อายุ5 เดช8 ศรี6 มูละ1 อุตสาหะ2 มนตรี3 กาลกิณี4
พุธกลางคืน-บริวาร8 อายุ6 เดช1 ศรี2 มูละ3 อุตสาหะ4 มนตรี7 กาลกิณี5
อักษรที่ห้ามใช้คืออักษรกาลกิณี

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อกัณห์ ชาย อะกัน ไม่ดำ,ขาว
อคิราภ์ หญิง อะคิรา แสงอาทิตย์,สวยเด่น
อจล ชาย อะจน ไม่หวั่นไหว
อจลญา หญิง อะจะละยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว,รู้แน่นอน
อจลวิชญ์ ชาย อะจะละวิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อจลา หญิง อะจะลา ไม่หวั่นไหว,มั่นคง
อจิรภาส์ หญิง อะจิระพา ฟ้าแลบ
อชรายุ หญิง อะชะรายุ อายุยืน,ไม่แก่
อชิตพล ชาย อะชิดพน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
อชิรญา หญิง อะชิระยา รู้รวดเร็ว
อชิรญาณ์ หญิง อะชิระยา มีญาณอันรวดเร็ว
อชิระ ชาย อะชิระ ผู้ว่องไว,คล่องแคล่ว
อณิมา หญิง อะนิมา เล็ก
อณิษฐ์ ชาย อนิด เล็กที่สุด
อณิษฐา หญิง อนิดถา เล็กที่สุด
อณุภา หญิง อนุพา ฟ้าแลบ
อดิเทพ ชาย อะดิเทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิภา หญิง อะดิพา สว่างยิ่ง,รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิรถ ชาย อะดิรถ นักรบเด่น,จอมทัพ
อดิรุจ ชาย อะดิรุด สง่างามยิ่ง
อดิลักษณ์ ชาย อะดิลัก มีลักษณะงาม
อดิวรรณ หญิง อะดิวัน ผู้ผิวพรรณดียิ่ง
อดิศร ชาย อะดิสอน เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศวร ชาย อะดิสวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อดิศา หญิง อะดิสา ผู้ยิ่งใหญ่
อดุลวิทย์ ชาย อะดุนวิด มีความรู้นับไม่ได้,รู้มากมาย
อติกันต์ ชาย อะติกัน น่ารักยิ่ง
อติกานต์ หญิง อะติการ เป็นที่รักยิ่ง
อติคุณ ชาย อะติคุร มีคุณธรรมยิ่ง
อติชาติ ชาย อะติชาด ผู้เกิดมาดี
อตินุช หญิง อะตินุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อติพร หญิง อะติพอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่,ผู้ประเสริฐยิ่ง
อติรุจ ชาย อะติรุด ผู้สง่างามยิ่ง
อติวัณณ์ ชาย อะติวัน การสรรเสริญ,ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ ชาย อะติวิด นักปราชญ์ผุ้ยิ่งใหญ่,ฉลาดยิ่ง
อกนิษฐ์ ชาย อะกะนิด พรหมชั้นที่หก
อธิชา หญิง อะทิชา เกิดมายิ่งใหญ่
อธิน ชาย อะทิน ผู้ว่าง่าย,เชื่อฟัง
อธิป ชาย อะทิบ ผู้เป็นใหญ่
อธิยุต ชาย อะทิยุด ขวนขวายยิ่ง,หรือขยันขันแข็งยิ่ง
อธิศ ชาย อะทิด ผู้เป็นใหญ่
อธิษฐ์ ชาย อะทิด ผู้น่าปรารถนายิ่ง,หรือผู้ตั้งมั่น
อนงค์รดี หญิง อะนงระดี ความรักของกามเทพ
อนณ ชาย อะนน ผู้ไม่มีหนี้
อนนต์ ชาย อะนน ไม่มีที่สุด,มากมาย
อนพัช ชาย อะนะพัด ผู้ไม่มีที่ติ,ผู้บริสุทธิ์
อนพัทย์ ชาย อะนะพัด ผู้หาที่ติไม่ได้,ผู้ไม่มีใครตำหนิ
อนรรฆ ชาย อะนัก หาค่ามิได้,มีค่ามากมาย
อนรรฆวี หญิง อะนักคะวี มีค่ามาก
อนล ชาย อะนน ไฟ,อัคนิเทพ
อนลัส ชาย อะนะลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน
อนวัช ชาย อะนะวัด ผู้ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อเสียหาย
อนวัทย์ ชาย อะนะวัด ไม่มีโทษ,ไม่มาตำหนิ
อนังคณ์ ชาย อะนัง ไม่มีกิเลส,ไม่มัวหมอง
อนัญญา หญิง อะนันยา เป็นหนึ่ง,ไม่มีสอง
อนัญพร หญิง อะนันยะพอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
อนัญลักษณ์ หญิง อะนันยะลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง,ลักษณะไม่เหมือนใคร
อนันตญา หญิง อะนันตะยา ผุ้รู้ไม่สิ้นสุด
อนันต์ยศ ชาย อะนันยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อนันต์สิทธิ์ ชาย อะนันสิด มีความสำเร็จหาที่สิ้นสุดมิได้
อนันยช ชาย อะนันยด เกิดมาเป็นหนึ่ง
อนามิกา หญิง อะนามิกา นิ้วนาง
อนาวรณ์ หญิง อะนาวอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น,ปราศจากอันตราย
อนาวิล ชาย อะนาวิน ไม่เศร้าหมอง,ผ่องใส
อนาวิลา หญิง อะนาวิลา ผู้ไม่มัวหมอง,ผุ้บริสุทธิ์
อนิก ชาย อะนิก กองทัพ
อนิวัต ชาย อะนิวัด ผุ้ไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว)
อนิวัตติ์ ชาย อะนิวัด การไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว)
อนุตตรีย์ หญิง อะนุดตะรี ประเสริฐยิ่ง
อนุตร ชาย อะนุด ผุ้ประเสริฐ,ยอดเยียม
อนุนัย ชาย อะนุไน ความเป็นมิตร
อนุนาท ชาย อะนุนาด เสียงกึกก้อง,เสียงบันลือ
อนุทัต ชาย อะนุทัด มอบให้,อนุญาต
อนุทัศน์ ชาย อะนุทัด ความเห็น,เห็นเนื่อง ๆ
อนุทัย ชาย อะนุไท ความกรุณา,ความใจดี
อนุทิศ ชาย อะนุทิด ทิศน้อย,ทิศเฉียง
อนุธิดา หญิง อะนุทิดา ลูกสาวคนเล็ก
อนุพนธ์ ชาย อะนุพน เกี่ยวพัน,ติดตามมั่นคง
อนุภัทร ชาย อะนุพัด เจริญเนือง ๆ ดีงามเสมอ
อนุยุต ชาย อะนุยุด ผุ้ขวนขวาย,ผู้ขยัน
อนุรดี หญิง อะนุระดี ความยินดีเนือง ๆ,ความยินดีเสมอ ๆ
อนุรักข์ ชาย อะนุรัก รักษา,คุ้มครอง
อนุรักษ์ ชาย อะนุรัก รักษา,คุ้มครอง
อนุวัต ชาย อะนุวัด ผู้ประพฤติตาม
อนุวิท ชาย อะนุวิด รู้แจ้ง,รู้ทะลูปรุโปร่ง
อนุศิษฎ์ ชาย อะนุสิด ผุ้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิกข์ ชาย อะนุสิก ศึกษาตาม,ศึกษาอยู่เสอม
อเนชา ชาย อะเนชา ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิกขณา หญิง อะพิกขะนา เนืองนิตย์
อภิกษณา หญิง อะพิกสะนา เนืองนิตย์
อภิชญา หญิง อะพิดชะยา รู้ยิ่ง,ฉลาด
อภิชัจ ชาย อะพิชัด มีชาติสูง
อภิธาร ชาย อะพิทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
อภินันธ์ ชาย อะพินัด ผูกพันยิ่ง,เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อภิบาล ชาย อะพิบาน ผู้คุ้มครอง,ผู้ปกป้อง
อภิยุต ชาย อะพิยุด ประกอบยิ่ง
อภิรต ชาย อะพิรด ผู้ยินดียิ่ง
อภิรุจี หญิง อะพิรุจี งามยิ่ง
อภิวัชญ์ ชาย อะพิวิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง,ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อภิสมย์ ชาย อะพิสม บรรลุ,ประสบผลสำเร็จ
อภิสร ชาย อะพิสอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า
อภิสรา หญิง อะพิดสะรา เป็นใหญ่ยิ่ง,หรือก้าวไปข้างหน้า
อภิษฎา หญิง อะพิดสะดา เป็นที่รักยิ่ง,เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิษฐา หญิง อะพิดถา เป็นที่รักยิ่ง,เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อมรกานต์ หญิง อะมอระกาน ที่รักแห่งเทวดา
อมราพร หญิง อะมราพอน ประเสริฐดุจเทวดา
อมล หญิง อะมน ไม่มีมลทินหรือผู้บริสุทธิ์
อนลฉวี หญิง อะมนฉะหวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์,มีผิวพรรณงาม
อมลณัฐ หญิง อะมนนัด นักปราชญ์ผุ้ไร้มลทิน
อมลธีรา หญิง อะมนทีรา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อมลภา หญิง อะมนละพา รัศมีอันบริสุทธิ์
อมลมณี หญิง อะมนมนี แก้วมณีบริสุทธิ์
อมลรดา หญิง อะมนระดา ผุ้ยินดีในสิงบริสุทธิ์
อมลรุจี หญิง อะมนรุจี งามปราศจากมลทิน,งามไม่มีที่ติ
อมลวรรณ หญิง อะมละวัน มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อมลวัทน์ หญิง อะมนวัด มีใบหน้างดงาม
อมลิน หญิง อะมะลิน ผุ้ไม่มีลมทิน,ผุ้บริสุทธิ์
อรกช หญิง ออระกด งามดุจดอกบัว
อรกัญญา หญิง ออระกันยา หญิงงาม
อรการต์ หญิง ออระกาน งามและน่ารัก
อรจิรา หญิง ออนจิรา งามตลอดกาลนาน
อรชพร หญิง อะระชะพอน บริสุทธิ์ยิ่ง
อรณัญช์ หญิง ออระนัน ไม่ก่อข้าศึก,ไม่มีโทษ
อรณัส หญิง ออระนัด คลื่น,ลำธาร
อรณา หญิง อะระนา,ออระนา ผุ้ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติหรือผู้บริสุทธิ์
อรณิช หญิง ออระนิด สตรีผุ้บริสุทธิ์
อรณิชา หญิง ออระนิชา สตรีผู้บริสุทธิ์
อรณี หญิง อะระนี,ออระนี พระอาทิตย์
อรเทพิน หญิง ออนเทพิน เทวดาผุ้สวยงาม
อรนลิน หญิง ออนนะลิน งามดังดอกบัว
อรนันท์ หญิง ออระนัน งามน่าเพลิดเพลิน
อรนาฎ หญิง ออระนาด หญิงงาม
อรนิช หญิง ออระนิด งามชั่วนิรันดร
อรนิดา หญิง ออนนิดา หญิงสาวผุ้ได้รับการแนะนำแล้ว
อรนิภา หญิง ออระนิพา มีรัศมีงาม
อรบุษป์ หญิง ออระบุด ดอกไม้งาม
อรปรียา หญิง ออนปรียา นางผุ้เป็นที่รัก
อรพนิต หญิง ออนพะนิด หญิงสาวผุ้เป็นที่รัก
อรพลิน หญิง ออนพะลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง
อรพิชญ์ หญิง ออระพิด หญิงผู้เป็นปราชญ์
อรพิมล หญิง ออนพิมน งามบริสุทธิ์
อรไพลิน หญิง ออนไพลิน ไพลินที่สวยงาม
อรรจน์ ชาย อัด เครื่องบูชา
อรรถนนท์ ชาย อัดถะนน ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์ ชาย อัดถะพัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์,มีประโยชน์มั่นคง
อรรถวิท ชาย อัดถะวิด ผู้รูข้อความ,ผู้รู้หลักการ
อรรถสาร ชาย อัดถะสาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
อรรพี หญิง ออนระพี งามเหมือนพระอาทิตย์,พระอาทิตย์
อรรวินท์ หญิง ออนระวิน ตอกบัวงาม
อรรัมภา หญิง ออนรำพา งามดุจนางฟ้า
อรวรรยา หญิง ออนวันยา สตรีที่เด่น,สตรีที่เป็นใหญ่
อรวรา หญิง ออนวะรา หญิงสาวผุ้ประเสริฐ
อรสินี หญิง ออนสินี หญิงงาม,หญิงสวยผุ้มีมิ่งขวัญ
อรอมล หญิง ออนอะมน หญิงสาวผุ้ปราศจากความมัวหมอง
อรอินทุ์ หญิง ออนอิน พระจันทร์งาม
อรัชพร หญิง อะรัดชะพอน บริสุทธิ์และประเสริฐ
อริญชย์ ชาย อะริน ผุ้ชนะศัตรู
อริญชัย ชาย อะรินไช ผุ้ชนะศัตรู
อริย์ธัช ชาย อะริทัด ธงของพระอริยะ,เครื่องหมายอันประเสริฐ
อริสรา หญิง อะริดสะรา เจ้าแห่งศัตรุ,เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อริสา หญิง อะริสา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อรุช ชาย อะรุด ผุ้ไม่มีอะไรเสียดแทง,ไม่มีโรค
อรุชา หญิง อะรุชา ปราศจากโรค,ไม่มีโรค
อรุษ ชาย อะรุด ผุ้ไม่โกรธ
อโรชา หญิง อะโรชา ไร้โรค
อลิน หญิง อะลิน ผึ้ง
อลีนา หญิง อะลีนา ว่องไว
อวภาส์ หญิง อะวะพา รัศมีแจ่มจริส
อวสร ชาย อะวะสอน โอกาส
อวัช ชาย อะวัด ไม่มีโทษ,ไม่มีที่ติ
อวัศยา หญิง อะวัดสะยา หมอก
อวิกา หญิง อะวิกา เพชร
อเวกษา หญิง อะเวกสา ตรวจตรา,สังเกต
อศลย์ ชาย อะสน ไม่มีทุกข์โศก
อศัลยา หญิง อะสันละยา ไม่มีทุกข์โศก
อสมา หญิง อะสะมา ไม่มีใครเหมือน
อัสมาภรณ์ หญิง อะสะมาพอน เครืองประดับที่ดีเยี่ยม
อสิต ชาย อะสิด ผิวคล้ำ
อเสข ชาย อะเสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป,ชื่อของพระอรหันต์
อักษรจัญจ์ หญิง อักสอระจัน คล่องเชิงเขียน
อักษรจัณ หญิง อักสอนจัน คล่องเชิงเขียน
อักษราภัค หญิง อักสราพัก มีโชคทางอักษร,เรียนเก่ง
อักษิกา หญิง อักสิกา มีรัศมีแห่งดวงตา
อักษิพร หญิง อักสิพอน มีดวงตาอันประเสริฐ,ตางาม
อัณณ์ ชาย อัน แม่น้ำ,ตัวหนังสือ
อัคคัญญ์ ชาย อักคัน สูงสุด
อัครชัย ชาย อัคระชัย มีชัยอันประเสริฐ
อัครชา หญิง อักคระชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่,พี่สาว
อัครณี หญิง อักคระนี เป็นใหญ่
อัครนาฎ หญิง อักคระนาด สาวงามเป็นเลิศ
อัครนิจ ชาย อักคระนิด ประเสริฐเป็นจนิตย์
อัครพนธ์ ชาย อักคระพน ผุกพันกับผุ้เป็นเลิศ
อัครภา หญิง อักคระพา มีรัศมีอันเลิศ
อัครมณี หญิง อักคระมะนี มณีล้ำค่า
อัครยา หญิง อักคระยา ประเสริฐสุด
อัครวินท์ ชาย อักคระวิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อัคริมา หญิง อักคริมา เป็นใหญ่
อังคนา หญิง อังคะนา ผุ้หญิง
อังควร ชาย อังคะวอน ผู้มีรูปงาม
อังควรา หญิง อังคะวะรา มีสรรพางค์งาดงาม,งามทั้งสรรพางค์
อังควิภา หญิง อังคะวิพา รัศมีแห่งสรรพางค์.งามทั่วสรรพางค์
อังศุชวาล ชาย อังสุชะวาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี,โชติช่วง
อังศุนิตย์ หญิง อับสุนิด รัศมีตลอดกาล
อังศุมาลี หญิง อังสุมาลี มีระเบียบคือรัศมี,พระอาทิตย์
อัจจนา หญิง อัดจะนา นับถือ,บูชา
อัญชเกศ หญิง อันชะเกด ผมดำสลวย
อัญชสา หญิง อันชะสา จริงแท้,รวดเร็ว
อัญชิษฐา หญิง อันชิดถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัญชิสา หญิง อันชิสา สตรีผุ้บังคับบัญชา,ผู้มีอำนาจ
อัญชีรา หญิง อันชีรา สตรีผุ้บังคับบัญชา,ผุ้มีอำนาจ
อัฐภิญญา หญิง อัดถะพินยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ
อัฑฒ์ ชาย อัด ผุ้ร่ำรวย
อัณศยา หญิง อันสะยา อยู่ด้วยลมหายใจ,อยู่ด้วยความหวัง
อัตรคุปต์ ชาย อัดตระคุบ คุ้มครองตน,ปกครองตน
อัทธ์ ชาย อัด กาลเวลา,ทาง,ภาค
อัทธนีย์ ชาย อัดทะนี เป็นไปตลาดกาลนาน,อยู่ได้นาน
อันน์ ชาย อัน ข้าว
อันนา หญิง อันนา ข้าว
อัพชินี หญิง อับพะชินี กอบัว
อัมพกา หญิง อัมพะกา แม่,นามมารดาของท้าวธตราษฏร์
อัยยา หญิง ไอยา ผู้เป็นเจ้า,ผู้ประเสริฐ
อัลิปรียา หญิง อันลิปรียา เป็นที่รักของผึ้ง,ดอกบัว
อัศนี ชาย อัดสะนี สายฟ้า
อัศม์เดช ชาย อัดสะเดด มีความกล้าแข็งดังหินผา,มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
อัศรี หญิง อัดสะรี คมกระบี่
อาคิรา หญิง อาคิรา พระอาทิตย์
อาจรีย์ หญิง อาจะรี อาจารย์
อาจิต ชาย อาจิด สะสมแล้ว
อาชว์ ชาย อาด ความซื่อตรง
อาชวิน ชาย อาดชะวิน ผู้มีความซื่อตรง
อาชัญ ชาย อาชัน บุรุษอาชาไนย,หมายถึงคนที่ดียิ่ง
อาณกร ชาย อานะกอน ผุ้สร้างอำนาจ
อาณันย์ ชาย อานัน ความไม่มีหนี้
อาทิมา หญิง อาทิมา ลูกสาวคนแรก
อานัณย์ ชาย อานัน ความไม่มีหนี้
อานัน ชาย อานัน หน้า,ปาก
อานันท์ ชาย อานัน ความบันเทิง,ความปลื้มใจ
อาเนช ชาย อาเนด ไม่หวั่นไหว,มั้นคง
อาภาภัทร หญิง อาพาพัด มีรัศมีอันดีงาม
อายุทัย ชาย อายุไท บ่อเกิดแห่งความสุข,เต็มไปด้วยความสุข
อายุธ ชาย อายุด อาวุธ,เครื่องรบ
อายุวัต ชาย อายุวัด มีอายุยืน
อารดา หญิง อาระดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว,ผู้ยินดียิ่ง
อารดี หญิง อาระดี การงดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารตี หญิง อาระตี งดเว้นจากความชั่ว,ความยินดียิ่ง
อารยา หญิง อาระยา ผู้ประเสริฐ
อารัทธ์ ชาย อารัด เริ่มต้นแล้ว
อาศิรา หญิง อาสิรา การอวยพร,การปารถนาดี
อิกขณา หญิง อิกขะนา เห็นประจักษ์
อิกษณา หญิง อิกสะนา เห็นประจักษ์
อิงครัต ชาย อิงคะรัด ผู้ยินดีในความรู้
อิชย์ ชาย อิด การบูชา,ครู
อิชยา หญิง อิดชะยา ครู,การบูชา
อิทธิกร ชาย อิดทิกอน ผู้สร้างความสำเร็จ
อิทธินพ ชาย อิดทินบ มีความสำเร็จใหม่ ๆ
อิทธิพัทธ์ ชาย อิดทิพัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ,มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ ชาย อิดทิมน มีความสำเร็จ
อินทัช ชาย อินทัด เกิดจากผุ้ยิ่งใหญ่,เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อินทิพร หญิง อินทิพอน ดอกบัว,ดอกราชพฤษ์
อินทุกร หญิง อินทุกอน แสงจันทร์
อินทุภา หญิง อันทุพา เสมือนจันทร์
อันทุภา หญิง อินทุพา แสงจันทร์
อัษฎา หญิง อิดสะดา น่าปรารถนา
อิษยา หญิง อิดสะยา ฤดูฝน
อิสรีย์ หญิง อิดสะรี ความเป็นใหญ่
อุชุกร ชาย อุชุกอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง,ทำให้ตรง
อุตรเดช ชาย อุดตะระเดด มีเดชยิ่งใหญ่
อุตรานุช หญิง อุตตะรานุด หญิงสาวผุ้ยอดเยี่ยม
อุทธิ ชาย อุทิด ทะเล
อุทัค ชาย อุทัด ผู้เบิกบานใจ
อุนนดา หญิง อุนนะดา สูงเด่น,ใหญ่ยิ่ง
อุภัยภัทร ชาย อุไพยะพัด ดีงามเสมอด้ายกายและใจ
อุรชา หญิง อุระชา ลูกสาว
อุรณา หญิง อุระนา เมฆ
อุรดี หญิง อุระดี แผ่นดิน
อุรวี หญิง อุระวี แผ่นดิน
อุรัสยา หญิง อุรัดสะยา ลูกสาว
อุสรา หญิง อุระรา พระอาทิตย์
อุษณิษา หญิง อุสะนิสา มงกุฏ
อุษมา หญิง อุสะมา อบอุ่น
เอกนุช หญิง เอกกะนุด ลูกหนึ่ง,ลูกเดียว
เอกภพ ชาย เอกกะพบ เป็นหนึ่งในภพ,ความเป็นหนึ่ง
เอื้อการย์ ชาย/หญิง เอื้อกาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใสในหน้าที่
เอื้ออังกูร ชาย เอื้ออังกูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
โอบกิจ ชาย โอบกิจ เอากิจธุระ,เอาใจใส่ในหน้าที่
โอบนิธิ ชาย โอบนิทิ กอบเอาขุมทรัพย์,ร่ำรวย
โอสธี ชาย โอสะที ดายประการพรึก
โอริณ หญิง ไอริน เกลือ
ไอริณ หญิง ไอริน เกลือสินเธาว์

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชื่อ เพศ อ่าน แปล
สกลสุภา หญิง สะกนสุพา งามทั้งหมด,งามทั่วสรรพางค์
สขิล ชาย สะขิน นุ่มนวล,อ่อนหวาน
สขิลา หญิง สะขิลา นุ่มนวล,อ่อนหวาน
สถิตคุณ ชาย สะถิดคุณ มีความดีมั่นคง
สนันตน์ ชาย สะนัน นิรันดร,ยิ่งยืนนาน
สพล ชาย สะพน มีพลัง,แข็งแรง
สพลดนัย ชาย สะพนดะไน ลูกชายผู้มีพลัง
สมปราชญ์ ชาย สมปราด สมกับที่เป็นปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
สมศีล ชาย สมสีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
สมัชญ์ ชาย สะมัด มีเกียรติยศ,มีชื่อเสียง
สมัชญา หญิง สะมัดชะยา มีเกียรติ,มีชื่อเสียง
สมัตถ์ ชาย สะมัด ผู้สามารถ,องอาจ
สมิตา หญิง สะมิตา ยิ้มแย้มง,เบิกบาน
สมิดา หญิง สะมิดา ยิ้มแย้ม,แป้ง
สมิตานัน หญิง สะมิตานัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม,เบิกบาน
สรชา หญิง สอระชา เกิดในสระ,ดอกบัว
สรชัช ชาย สอระชัด นักรบผู้วิเศษ
สรณ์ ชาย สอน ที่พึ่ง,ที่ระลึก
สรณ์สิริ ชาย สอนสิริ มีที่พึ่งดียิ่ง,พึ่งสิริมงคล
สรณีย์ หญิง สอระนี ผู้ควรระลึกดีเป็นเลิศ
สรนันท์ หญิง สอระนัน มีความยินดีเป็นเลิศ
สรธร ชาย สอระทอน ผุ้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
สรธัญ ชาย สอระทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
สรพัศ หญิง สอระพัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง,มีอำนาจเป็นของตัวเอง
สรภัส หญิง สอระพัด มีความเร็ว
สรวรรณ หญิง สอระวัน มีผิวพรรณวิเศษ
สรวิชญ์ ชาย สอระวิด นักปราชญ์ผุ้ดียิ่ง
สรวิศ ชาย สอระวิด ผุ้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง,ผุ้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
สรวีย์ หญิง สอระวี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สรสิช ชาย สอระสิด เกิดในสระ,ดอกบัว
สรสิชา หญิง สอระสิชา เกิดในสระ,ดอกบัว
สรัช ชาย สะรัด เกิดในสระ,ดอกบัว
สรัล ชาย สะรัน ต้นสน,ซื้่อตรง
สรัลชนา หญิง สะรันชะนา คนผู้ซื่อตรง
สรัลนุช หญิง สะรันนุด ผู้เที่ยงธรรม,หญิงผู้ซื่อตรง
สรัลพร หญิง สะรันพอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สราวลี หญิง สะราวะลี แถวลูกศร
สริกข์ ชาย สะริก เห็นสม,คล้ายคลึง
สริดา หญิง สะริดา ผู้ที่เขาระลึกถึง,สายน้ำ
สริต ชาย สะริด ผู้ที่เขาระลึกถึง,แม่น้ำ
สริตา หญิง สะริตา ผู้ที่เขาระลึกถึง,แม่น้ำ
สริมน หญิง สะริมน ลม,อากาศ
สโรชา หญิง สะโรชา เกิดในสระ,ดอกบัว
สโรชินี หญิง สะโรชินี เกิดในสระ,ดอกบัว
สลิลทิพย์ หญิง สะลินทิบ น้ำทิพย์
สวภาว์ หญิง สะวะพา ภาวะของตนเอง
สวรส หญิง สะวะรด มีรสนิยมเป็นของตน,มีเสน่ห์
สวรินทร์ หญิง สะวะริน จอมสวรรค์
สวิตต์ ชาย สะวิด มีทรัพย์สมบัติ,มีเงินทอง
สหทัย หญิง สะหะทัย ร่วมใจกัน,เห็นใจก้น
สหัพย์ ชาย สะหับ มิตรสหาย
สังวรา หญิง สังวะรา ระมัดระวัง,ควบคุมตนเองได้
สังวรี หญิง สังวะรี ราตรี
สังวุตา หญิง สังวุตา สำรวม,ระมัดระวัง
สังสิต ชาย สังสิด อันเขาสรรเสริญแล้ว,ได้รับการสรรเสริญ
สัชฌุกร ชาย สัดชุกอน ช่างเงิน
สัญจิต ชาย สันจิด สะสม,รวบรวม
สัญจิตา หญิง สิันจิตา สะสม,รวบรวม
สัณหเจต ชาย สันหะเจด มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ ชาย สันหะนัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน,นักปราชญ์ผุ้ลึกซึ้ง
สัณหพจน์ ชาย สันหะพด มีถ้วยคำไพเราะ,พูดจาดี
สัณหพร หญิง สันหะพอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง
สัณห์ภาส ชาย สันหะพาด ผู้พูดไพเราะ
สัณหรส หญิง สันหะรด มีรสนิยมละเมียดละไม
สัณห์ฤทัย หญิง สันรึไท มีจิตใจละเอียดอ่อน,ใจงาม
สัณหาวัช ชาย สันหะวัด พูดเพราะ,พูดดี
สัณห์สมร หญิง สันสะหมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน
สัณห์สิรี หญิง สันสิรี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สันต์ทศน์ ชาย สันทด มีทัศนะอันสงบ
สันต์ภพ ชาย สันพบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
สันต์ฤทัย หญิง สันหะทัย มีใจสงบ
สันธิลา หญิง สันทิลา แม่น้ำ
สันนดี หญิง สันนะดี เสียงนมัสการ
สันนิธ หญิง สันนิด ใกล้
สันนิภา หญิง สันนิพา คล้าย,เหมือน
สัภยา ชาย สัพพะยา ผู้มีตระกูลสูง,ความเชื่อ,ซื่อสัตย์
สาธกา หญิง สาทะกา ให้สำเร็จประสงค์
สาธนี หญิง สาทะนี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธวี หญิง สาทะวี มีความดี
สาธิก ชาย สาทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์,สำเร็จสมประสงค์
สาธิกา หญิง สาทิกา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา หญิง สาทิดา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา หญิง สาทิตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน ชาย สาทิน ผู้ให้สำเร็จ,ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธินี หญิง สาทินี ให้สำเร็จ
สาธิมา หญิง สาทิมา ความดี
สารนิจ หญิง สาระนิด มีสาระเนืองนิจ
สารนิช หญิง สาระนิด มีสาระเป็นของตนเอง,มีแก่นสารนิรันดร
สารท ชาย สาด ฤดูใบไม้ร่วง,เทศการเดือน 10
สารนิติ หญิง สาระนิด มีแบบแผนเป็นสาระ,มีระเบียบดี
สารัช ชาย สารัด เกิดมาเพือแก่นสาร
สารัมภ์ ชาย สารัม การแข่งขัน,ความริเริ่ม
สาริกข์ ชาย สาริก คล้ายคลึง,แม้นเหมือน
สาริทธิ์ ชาย สาริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สาริน ชาย สาริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า,ผุ้มีแก่นสาร
สารินท์ ชาย สาริน เจ้าแห่งสาระ
สาริศ ชาย สาริด เจ้าแห่งแก่นสาร,เจ้าแห่งสาระ
สาริศา หญิง สาริสา เจ้าแห่งแก่นสาร
สาวินี หญิง สาวินี แม่น้ำ
สิงควรรณ หญิง สิงคะวัน ผิวเหมือนทอง,งามผุดผ่อง
สิงหนาท ชาย สิงหะนาด บันลือสิงหนาท
สิดาพร หญิง สิดาพอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
สิตานัน หญิง สิตานัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม,เบิกบาน
สิทธา ชาย สิดทา ผู้สำเร็จแล้ว,ผุ้มีชื่อเสียง
สิทธินนท์ ชาย สิดทินน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธิพล ชาย สิดทิพน มีพลังแห่งความสำเร็จ
สันมหัต ชาย สินมะหัด มีทรัพย์สินมาก
สินิทธ์ ชาย/หญิง สินิด สนิทชิดเชื้อ
สิปปกร ชาย สิบปะกอน สร้างศิลปะ,ศิลปิน
สิปปภาส ชาย สิบปะพาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปปวิชญ์ ชาย สิบปะวิด เชี่ยวชาญในศิลปะ
สิปโปทัย หญิง สิบโปไท รุ่งเรื่องด้วยศิลปะ
สิรดนัย ชาย สิระดะไน ลูกชายผู้เป็นยอด
สิรธีร์ ชาย สิระที นักปราชญ์ชั้นยอด
สิรภพ ชาย สิระพบ เป็นยอดในโลกหรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
สิรภัทร หญิง สิระพัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
สิรวิชญ์ ชาย สิระวิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สิรามล หญิง สิรามน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สิรารมย์ หญิง สิรารม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สิราวรรณ หญิง สิราวัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม,มีผิวพรรณเลิศ
สิริกร หญิง สิหริกอน สร้างสิริมงคล
สิรินดา หญิง สิรินะดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สิรินทรา หญิง สิรินทรา มีมิ่งขวัญอ้ันยิ่งใหญ่,ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิริภาส ชาย สิหริพาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิริยุพน หญิง สิหริยุพน มีความสามอันเป็นมิ่งขวัญ
สิริวิมล หญิง สิหริวิมน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
สิรีธร หญิง สิรีทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ,ผุ้มีบุญ
สิโรธร หญิง สิโรทอน คอ
สีตลา หญิง สีตะลา เย็นสนิท,เยือกเย็น
สีวิกา หญิง สีวิกา เสลี่ยง,คานหาม
สุกนต์ธี ชาย สุกุนที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต ชาย สุกริด ทำมาดี,สร้างมาดี
สุกฤตา หญิง สุกริตา ผู้สร้างสรรค์มาดี,กุศล,ความเลื่อมใส
สุกฤษฏิ์ ชาย สุกริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกัลย์ ชาย สุกัน ผุ้มีความสามารถดี
สุกัลป์ ชาย สุกัน ผุ้มีความดำริดี
สุขทา หญิง สุขะทา ผู้ให้ความสุข
สุขรดา หญิง สุกระดา ผุ้ยินดีในความสุข
สุขิต ชาย สุขิด ผู้มีความสุข
สุขิตกุล ชาย สุขิดกุน ตระกูลที่มีความสุข
สุขิตา หญิง สุขิตา ผู้มีความสุข
สุขมฉวี หญิง สุขุมฉะหวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน
สุจารี หญิง สุจารี ผู้มีความประพฤติดี
สุจิณณา หญิง สุจินนา ผุ้ประพฤติดีแล้ว
สุจิรา หญิง สุจิรา ยีนยาวยิ่ง
สุชญา หญิง สุดชยา ผู้รู้ดี
สุชัจจ์ ชาย สุชัด ผู้มีเชื้อชาติดี,เกิดมาดี
สุชัญญา หญิง สุชันยา ประเสริฐยิ่ง,ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาครีย์ ชาย สุชาครี มีความเพียรอย่างยิ่ง,มีความตื่นตัวตลอดเวลา
สุชานรี หญิง สุชานะรี สตรีผุ้เกิดมาดี
สุชานันท์ หญิง สุชานัน มีกำเนิดดี,เกิดมาดี
สุชานาฎ หญิง สุชานาด หญิงสาวผุ้เกิดมาดี
สุชานาถ หญิง สุชานาด ผู้หญิงเกิดมาดีและเป็นที่พื่ง
สุชานุช หญิง สุชานุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชาวดี หญิง สุชาวะดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุชาวลี หญิง สุชาวะลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุตนันท์ ชาย สุตะนัน ผุ้ยินยีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุตาภัทร หญิง สุตาพัด ธิดาผุ้เจริญ,ธิดาผุ้ดีงาม
สุทธญาณ์ หญิง สุดทะยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธดร ชาย สุดทะดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุทธดา หญิง สุดทะดา ความบริสุทธิ์
สุทธนพ ชาย สุดทะนบ ใหม่เอี่ยม
สุทธนุช หญิง สุดทะนุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธภา หญิง สุททะพา มีรัศมีบริสุทธิ์
สุทธวีร์ ชาย/หญิง สุดทะวี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
สุทธอร หญิง สุดทะออน ผุ้บริสุทธิ์และดีงาม,งามบริสุทธิ์
สุทธันต์ หญิง สุดทัน ห้องมเหสี,ชายาพระราชา
สุทธิกร หญิง สุดทิกา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ หญิง สุดทิกาน มีความพอใจหรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธนพ ชาย สุทดะนบ ใหม่เอี่ยม
สุทธนุช หญิง สุดทะนุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธภา หญิง สุดทะพา มีรัศมีบริสุทธิ์
สุทธวีร์ ชาย/หญิง สุดทะวี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
สุทธอร หญิง สุดทะออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม,งามบริสุทธิ์
สุทธันต์ หญิง สุดทัน ห้องมเหสี,ชายาพระราชา
สุทธิกา หญิง สุดทิกา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ หญิง สุดทิกาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิฉันท์ หญิง สุดทิฉัน มีความพอใจหรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธิดา หญิง สุดทิดา ความบริสุทธิ์
สุทธินัย ชาย สุดทิไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์,มีนโยบายที่ดี
สุทธิพจน์ ชาย สุดทิพด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุทธิภัทร ชาย สุดทิพัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
สุทัตตา หญิง สุทัดตา ประทานมาดีแล้ว,เกิดมาดี
สุทินา หญิง สุทินา วันดี,วันเป้นสิริมงคล
สุทิวัส ชาย สุทิวัด วันดี,วันเป็นสิริมงคล
สุธนี หญิง สุทะนี มีเสียงดี
สุธา หญิง สุทา ปูนขาว,อิฐ,น้ำทิพย์,น้ำดอกไม้
สุธางศุ์ หญิง สุทาง รัศมีขาว,พระจันทร์,การบูร
สุธางศุ์รัตน์ หญิง สุทางสุรัด มุกดา,ไข่มุก
สุธานิธิ หญิง สุทางรัด พระจันทร์
สุธามัย หญิง สุทาไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน,ตึก,วัง
สุธารส หญิง สุทารด น้ำทิพย์(ราชาศัพท์หมายถึงชา)
สุธาวัลย์ หญิง สุทาวัน ขาวงาม
สุธาวี หญิง สุทาวี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง,บริสุทธิ์ดี
สุธาศิน หญิง สุทาสิน ผุ้กินอาหารทิพย์,เทวดา
สุธาสิน หญิง สุทาสิน ผู้กินอาหารทิพย์,เทวดา
สุธินันท์ ชาย สุทินัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธินี หญิง สุทินี นักปราชญ์
สุธิมนต์ ชาย สุทิมน ผู้ปัญญาดี
สุธิมา หญิง สุทิมา ผู้มีปัญญา,ผู้ฉลาด
สุธีกานต์ หญิง สุทีกาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา หญิง สุทีทิดา ธิดานักปราชญ์,ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ หญิง สุทีมน ผู้มีปัญญาดี,มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา หญิง สุทีมา มีปัญญาดี,นักปราชญ์
สุนิติ ชาย สุนิติ มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดี
สุประวีณ์ หญิง สุประวี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุปวีณ์ หญิง สุปะวี ฉลาดอย่างยิ่ง
สุพนิต หญิง สุพะนิด น่ารักยิ่ง
สุพศิน ชาย สุพะสิน มีความเชียวชาญยิ่ง,มีอำนาจยิ่ง
สุพิชชา หญิง สุพิดชา มีความรู้ดี
สุพิชฌา หญิง สุพิดชะยา ฉลาดยิ่ง
สุภกิณห์ ชาย สุพะกิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง,ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุภคม ชาย สุพะคม ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุภชา หญิง สุพะชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุภชีพ ชาย สุพะชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
สุภทัต ชาย สุพะทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุภนัย ชาย สุพะไน นำไปสู่งสิ่งที่ดีงาม
สุภนิช หญิง สุพะนิด มีความงามเป็นของตน,งามและเป็นตัวของตัว
สุภนิดา หญิง สุพะนิดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภวัทน์ หญิง สุพะวัด ใบหน้าสวย,พูดดี
สุภเวช ชาย สุพะเวด หมอที่ดีงาม
สุภัชชา หญิง สุพัดชา จำแนกอย่างดี
สุภัสสร หญิง สุพัดสอน งามยิ่ง,มีรัศมีเรื่องรองยิ่ง
สุภัสสรา หญิง สุพัดสะรา มีรัศมีงาม
สุภานัน หญิง สุพานัน มีใบหน้าสวย,ท่าทางดี
สุภาวิดา หญิง สุพาวิดา อบรมมาดีแล้ว
สภาวิตา หญิง สุพาวิตา อบรมมาดีแล้ว
สุมน หญิง สุมน ใจดี
สุมานัส หญิง สุมานัด มีจิตใจดี
สุรชัช ชาย สุระชัด นักรบผู้กล้า
สุรดา หญิง สุระดา ผู้ยินดียิ่ง
สุรดิษ ชาย สุระดิด มีโชคดีเยี่ยม,มีโชคดีเหมือนเทวดา
สุรดี หญิง สุระดี ความยินดียิ่ง,ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา หญิง สุระตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรทิน ชาย สุระทิน เทพประทาน
สุรธัช ชาย สุระทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
สุรนาท ชาย สุระนาด บันลืออย่างกล้าหาญ,เสียงองอาจกล้าหาญ
สุรนุช หญิง สุระนุด หญิงสาวผุ้กล้าหาญ,สาวสวรรค์
สุรพศ ชาย สุระพด อำนาจของผู้กล้าหาญ,มีอำนาจดังเทวดา
สุรพัศ ชาย สุระพัด อำนาจของผู้กล้า,มีอำนาจดังเดวดา
สุรพิชญ์ ชาย สุระพิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุรภา หญิง สุระภา รุ่งเรืองดังเทวดา,มีรัศมีดังเทวดา
สุรมณ หญิง สุระมน ยินดียิ่ง,ความรื่นรมย์ยิ่ง
สุรวินท์ ชาย สุระวิน ดอกบัวงาม
สุรเสกข์ ชาย สุระเสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุรอนงค์ หญิง สุระอะนง นางฟ้า
สุรัมภา หญิง สุรำพา นางฟ้าที่ดี
สุรีย์นิภา หญิง สุรีนิภา เหมือนพระอาทิตย์,แสงอาทิตย์
สุโรตม์ ชาย สุโรด ผุ้กล้าหาญยิ่ง
สุลลิต หญิง สุละลิด มีเสน่ห์งามยิ่ง
สุวชัช ชาย สุวะชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
สุวพัชร หญิง สุวะพัด ดีงามดุจเพชร
สุวพิชชา หญิง สุวะพิดชา มีความรู้ดีงาม
สุวพิชญ์ ชาย สุวะพิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุวภัทร์ หญิง สุวะพัด งามและเจริญ
สุวรา หญิง สุวะรา ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวิจักขณ์ ชาย สุวิจัก ผุ้เฉียบแหลมยิ่ง,ผุ้ฉลาดยิ่ง
สุวิชญา หญิง สุวิดชะยา ผุ้รู้แจ้งดี
สุวิชาดา หญิง สุวิชาดา เกิดมาดียิ่ง
สุวีร์ หญิง สุวี กล้าหาญยิ่ง
สุรนาถ หญิง สุระนาด ที่พึ่งของเทวดา,ชื่อของพระอินทร์
สุวีรา หญิง สุวีรา กล้าหาญดี
เสกข์ ชาย เสก นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ ชาย เสดถะวุด มีความเจริญอันดีเลิศ
โสภณวิชญ์ ชาย โสพนวิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
โสภณัฐ ชาย โสพะนัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชื่อ เพศ อ่าน แปล
ศดานันท์ หญิง สะดานัน ชื่อของพระพรหม
ศดิศ ชาย สะดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ ชาย สะตะคุณ ผู้มีความดีตั้งร้อย,มีความยินดีมาก
ศตพร หญิง สะตะพอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศตรรฆ ชาย สะตัดก มีราคาหนึ่งร้อย
ศตายุ หญิง/ชาย สะตายุ มีอายุ 100 ปี,มีอายุยืน
ศนีปริย์ หญิง สะนีปรี มรกต
ศมน หญิง สะมน ราตรี
ศยามล หญิง สะยามน ผึ้งหลวง,ผิวคล้ำ
ศรณ์ ชาย สอน ที่พืึ่ง
ศรัณย์พร หญิง สะรันพอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศัรัณย์ภัทร ชาย สะรันพัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรัณยู ชาย สะรันยู ผุ้คุ้มครอง,ผู้ปกป้องรักษา,ลมฟ้าอากาศ
ศรณี หญิง สอระนี แสวงหาที่พึ่ง
ศรายุธ ชาย สะรายุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวิน ชาย สะราวิน ผู้ฟัง,สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศรุต ชาย สะรุด มีชื่อเสียง
ศรุดา หญิง สะรุดา มีชื่อเสียง
ศรุตา หญิง สะรุตา มีชื่อเสียง
ศรวัณ ชาย สอระวัน เดือนศรวัณ(ตกราวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)
ศวิตา หญิง สะวิตา ผิวขาวนวลงาม
ศศิชา หญิง สะสิชา เกิดจากดวงจันทร์,ดาวพุธ
ศศินิภา หญิง สะสินิพา เหมือนจันทร์,แสงจันทร์
ศศิพิมพ์ หญิง สะสิพิม เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศศิภา หญิง สะสิพา แสงจันทร์
ศศิวิมล หญิง สะสิวิมน จันทร์กระจ่าง,สวยเหมือนพระจันทร์
ศักดิธัช ชาย สักดิทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศิกดินนท์ ชาย สักดินน ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์พล ชาย สักพน มีพลังศักดิ์สิทธ์,มีพลังแข็งกล้า
ศักย์ศรณ์ ชาย สักสอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พุึ่ง
ศัญชนี หญิง สันชะนี สายธนู
ศัตวรี หญิง สัดตะวะรี ราตรี
ศันศนีย์ หญิง สันสะนี ควรสรรเสริญ
ศาตนันท์ ชาย/หญิง สาตะนัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตนันทน์ ชาย/หญิง สาตะนัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตพร หญิง สาตะพอน มีความสุขอันประเสริฐ
ศานติบูรณ์ ชาย สานติบูน ผู้เต็มไปด้วนสันติ
ศาศวัต ชาย สาสะวัด นิรันดร,ตลอดกาล
ศิรชัช ชาย สิระชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิรดา หญิง สิระดา ความเป็นยอด
ศิรภัสสร หญิง สิระพัดสอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิรวิทย์ ชาย สิระวิด ความรู้ชั้นยอด,ความรู้ของผู้นำ
ศิรสิทธิ์ ชาย สิระสิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ศิรัสธร ชาย สิรัดสะทอน คอ
ศิลป์ศรุด หญิง สินสะรุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ
ศิลป์ศุภา หญิง สินสุพา ศิลปะงดงาม,งามอย่างมีศิลป์
ศิวกร ชาย สิวะกอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ,ผุ้สร้างสิ่งเป็นมลคล
ศิวนาถ ชาย/หญิง สิวะนาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศิวัช ชาย สิวัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่,ลูกพระศิวะ
ศิศิรา หญิง สิสิรา น้ำค้าง
ศีดา หญิง สีดา เฉียบคม,มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศีตภา หญิง สีตะพา รัศมีเย็น,พระจันทร์
ศีตลา หญิง สีตะลา เย็นสนิท,เยือกเย็น
ศีวปรียา หญิง สีวิกา เสลี่ยง,คานหาม
ศรีณา หญิง สีระนา เล็ก,ละเอียด
ศุกล ชาย สุกน ขาวงาม
ศุกลภัทร ชาย/หญิง สุกนละพัด ขาวงาม,ขาวนวล
ศุจินธร ชาย/หญิง สุจินทอน ทรงไว้ซื่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินทรา หญิง สุจินทะรา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินทรา หญิง สุจินทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจีภรณ์ หญิง สุจีพอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์,ดำรงความบริสุทธิ์
ศุทธนุช หญิง สุดทะนุด หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธวีร์ ชาย/หญิง สุดทะวี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
ศุทธานต์ หญิง สุดทาน ห้องมเหสี,ชายาพระราชา
ศุทรา หญิง สุทะรา ผู้บริสุทธิ์
ศุภกร หญิง สุพะกอน สร้างสิ่งที่ดี,โชคดี,เป็นมงคล
ศุภกฤต ชาย สุพะกริด สร้างสิริมลคล,สร้างความสุข
ศุภกันต์ ชาย สุพะกัน งามและน่าพอใจ
ศุภการต์ หญิง สุพะกาน ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภกิตติ์ ชาย สุพะกิด มีเกียรติดีงาม
ศุภชีพ ชาย สุพะชีบ มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ ชาย สุพะนัด นักปราชญ์ผุ้ดีงาม
ศุภดา หญิง สุพะดา ความงาม
ศุภดิตถ์ ชาย สุพะดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ศุภทิน ชาย สุพะทิน วันมงคล
ศุภนุช หญิง สุพะนุด หญิงสาวผู้ดีงาม,หญิงสาวผุ้โชคดี
ศุภพล ชาย สุพะพน มีกำลังอันงดงาม
ศุภรงค์ ชาย สุพะรง สีงาม
ศุภรางศุ์ หญิง สุพะราง มีรัศมีนวลงาม,พระจันทร์,การบูร
ศุภวัทน์ ชาย/หญิง สุพะวัด พูดดี,ใบหน้าสวย
ศุภวิชญ์ ชาย สุพะวิด นักปราชญ์ผุ้ดีงาม
ศุภสัณห์ ชาย สุพะสัน ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน ชาย สุพะสิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภสุตา หญิง สุพะสุตา ธิดาผู้มีโชค,ธิดาผู้สวยงาม
ศุภเสกข์ ชาย สุพะเสก นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภากร หญิง สุพากอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
ศุภานัน หญิง สุพานัน มีใบหน้าสวย,ท่าทางดี
ศุภานิช หญิง สุพานิด ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
ศุภาพิชญ์ หญิง สุพาพิด นักปราชญ์ผุ้งดงาม
ศุภารมย์ หญิง สุพารม งามและน่ารื่นรมย์
ศุภาวรรณ หญิง สุพาวัน มีผิวพรรณงาม
ศุภิสรา หญิง สุพิดสะรา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
ศุวิล ชาย สุวิน ลม,อากาศ
เศรษฐ์ ชาย เสด ประเสริฐสุด
โศภนิศ หญิง โสพะนิด เจ้าแห่งความงาม
โศภิษฐา หญิง โสพิดถา ผุ้งามยิ่ง
โศรดา หญิง โสระดา ผู้ฟัง