คนไทยในสมัยก่อนไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อบุตรหลานเท่าใดนัก ไม่คำนึงว่าเกิดวันไหนชื่อต้องขึ้นต้นด้วยอักษรอะไร คงตั้งชื่อเอาตามชอบใจ ส่วนมากก็ตั้งตามพ่อแม่ เช่น พ่อชื่อแสง ตั้งชื่อว่า สี เสริม สุข สม อะไรเหล่านี้ เป็นต้น และชื่อคนสมัยก่อนมักนิยมคำไทยแท้ มีพยางค์เดียวไม่ยาวเฟื้อย เรียกยากเขียนยากเหมือนสมัยนี้ จะมีก็เฉพาะในแวดวงขุนน้ำขุนนางเท่าน้ำที่นิยมชื่อยาว ๆ โดยเฉพาะพระนามของเจ้านายในราชสกุล ต้องมีนักปราชญ์ผุ้ชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นคนคิดถวาย ยกเว้นพระมหากษัตริย์บางพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเท่านั้น ที่ทรงคิดพระนามพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอด้วยพระองเอง
เล่ากันว่า เวลาเจ้าจอมประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดา พระจอมเกล้าจะทรงคิดพระนามที่เหมาะสมให้ พร้อมพระราชนิพนธ์คาถาบาลีอวยพรให้เสร็จ อย่างเช่นคราวประสูติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ทรงคิดพระนามให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (อ่านว่า ดิดวอระกุมาน)ทรงนิพนธ์คาถาอวยพรให้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่า
ขอให้กุมารชื่อ"ดิศวรกุมาร"นี้จงมีความสุขทุกเมื่อ ขอจงมีอายุยืน มีวรรณะผ่องใส มีความและกำลัง มีปัญญาเฉียบแหลม มีปฎิภาณ มียศ มีความสุข มีฤทธิ์มาก ดำรงอยุ่ด้วยดีตลอดการลนาน อาจหาญในที่ทุกสถาน และขอจงรักษาสกุลวงศ์และจรรยาอันดีงาม ไดัชัยชนะเหนื่อศัตรูทั้งปวงขอให้บุตรเจ้าจอมมารดาชุ่มผู้มีชื่อว่า "ดิศวรกุมาร" นี้ จงมีความสุข มีอายุยืน มีฤทธิ์ตลอดไป ขอพระรัตนตรัย จงเป็นสรณะของเธอ และจงพิทักษ์รักษาเธอทุกเมื่อ เทอญ
สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงเคยตั้งข้อสังเกตว่า พรที่พระราชทานพระราชโอรส พระราชฺธิดามีแปลก ๆ กันทุกองค์ และมักมีผลต่อพระชาตาของผู้ที่ได้รับพระราชทานพรเสมอ สมเต็จกรมพระยาดำรงค์ฯเองยังรับสั่งว่า พระธิดาของพระองค์อ่านดูแล้วพูดว่า "พรที่ทูลกระหม่อมปู่พระราชทานเสด็จพ่อ ไม่เห็นมีว่าให้มั่งมี" (เหตุนี้กระมังพระองค์จึงเป็นเจ้าที่ค่อนข้างจน แต่ก็รวยเกียรติคุณยิ่ง"
ที่น่่าสังเกตุคือ คำว่า "ติสสะ หรือ ดิศ" เป็นชื่อที่เป็นมงคลในพุทธศาสนาพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ก็มีชื่อลงท้ายว่าติสสะ พระเถระที่เป็นประธานในการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สามก็ชื่อนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงนำเอามาตั้งพระนามพระราชโอรสเพื่อเป็นสิริมงคล เวลาที่ทรงคิดชื่อ ไม่เพียงแต่ทรงตรวจสอบตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้น ยังทรงนำเอาเรื่องราวทางศาสนามาประกอบด้วย อย่างกรณีตั้งพระนามสมเด็จพระนามสมเต็จพระมาหสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นตัวอย่าง
ว่ากันว่า วันที่สมเต็จฯองค์นี้ประสูติมีพายุฝนตกหนักจนน้ำนองชาลาพระตำหนักทั้งที่ก่อนหน้านั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเค้าฝนจะตกเลย พระราชบิดาทรงหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับนั่งใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ฝนตกหนัก มีพญานาคมาขดรอบพระองค์ แผ่พังพานเหนื่อพระเศียรบังลมและฝนให้ ครั้นฝนหายแล้วจึงจำแลงกายเป็นมานพน้อยเข้ามายืนเฝ้า ทรงเห็นว่าพระราชโอรสประสูติในเวลาอันเป็นมงคล เป็นนิมิตหมายจะเจริญรู่งเรื่องในอนาคต จึงทรงขนานนามว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ แปลว่า "หนุ่มน้อยนาคจำแลงเป็นคน" หรือ "คนนาคน้อย"
มีเกร็ดขำ ๆ เกี่ยวกับพระนามนี้ว่า คราวหนึ่งพระจอมเกล้าฯ ตรัสถามเสด็จพระสังฆราชสาเมื่อครั้งยังเป็นพระศาสนโศภนว่า คนชื่อคนมีไหม พระศาสนโศภณถวายพระพรว่าไม่มี ทรงชี้ไปที่พระองศ์เจ้ามนุษย์นาคมานพ ซึ่งอยู่เบื้องพระปฤษฏางค์ว่า นี่ไงคนชื่อคน

วิธีการตั้งชื่อ ทำอย่างไร

การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้อักษรวรรคบริวารนำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้อักษรวรรคศรีนำหน้าชื่อ
1-อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2-ก ข ค ฆ ง
3-จ ฉ ช ซ ฌ ญ
4-ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
5-บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
6-ศ ส ษ ห ฬ ฮ
7-ด ต ถ ท ธ น
8-ย ร ล ว
หมายเลข 1 เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์
หมายเลข 2-แทนวันจันทร์
หมายเลข 3-แทนวันอังคาร
หมายเลข 4-แทนวันพุธกลางวัน
หมายเลข 5-แทนวันพฤหัสบดี
หมายเลข 6-แทนวันศุกร์
หมายเลข 7-แทนวันเสาร์
หมายเลข 8แทนวันราหู หรือ วันพุธกลางคืน
เพื่อให้ง่ายในการใช้งานจึงสรุปได้เป็นดังนี้
อาทิตย์-บริวาร1 อายุ2 เดช3 ศรี4 มูละ7 อุตสาหะ5 มนตรี8 กาลกิณี6
จันทร์-บริวาร2 อายุ3 เดช4 ศรี7 มูละ5 อุตสาหะ8 มนตรี6 กาลกิณี1
อังคาร-บริวาร3 อายุ4 เดช7 ศรี5 มูละ8 อุตสาหะ6 มนตรี1 กาลกิณี2
พุูธ-บริวาร4 อายุ7 เดช5 ศรี8 มูละ6 อุตสาหะ1 มนตรี2 กาลกิณี3
พฤหัสบดี-บริวาร5 อายุ8 เดช6 ศรี1 มูละ2 อุตสาหะ3 มนตรี4 กาลกิณี7
ศุกร์-บริวาร6 อายุ1 เดช2 ศรี3 มูละ4 อุตสาหะ7 มนตรี5 กาลกิณี8
เสาร์-บริวาร7 อายุ5 เดช8 ศรี6 มูละ1 อุตสาหะ2 มนตรี3 กาลกิณี4
พุธกลางคืน-บริวาร8 อายุ6 เดช1 ศรี2 มูละ3 อุตสาหะ4 มนตรี7 กาลกิณี5
อักษรที่ห้ามใช้คืออักษรกาลกิณี

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชือ เพศ อ่าน แปล
นงนภัส หญิง นงนะพัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นฎกร หญิง นะตะกอน นักฟ้อนรำ
นทจร หญิง/ชาย นดทะจอน เที่ยวไปในน้ำ,ปลา
นนทกร หญิง/ชาย นนทะกอน กระทำความเพลิดเพลินม,สร้างความสุข
นนท์ปวิธ ชาย นนปะวิด ผู้สร้างความสุข,สร้างความบันเทิง
นนทพัทธ์ ชาย นนทะพัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทรมย์ หญิง นนทะรม มีความเพลิดเพลินยินดี
นนทวร หญิง/ชาย นนทะวอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นนทัช ชาย นนทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นนทิยุต ชาย นนทิยุด ผู้ประกอบด้วยความยีนดี
นพกร ชาย นบพะกอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ
นิพจิรา หญิง นบพะจิรา ใหม่ตลอดกาลนาน,สดชื่่นเสมอ
นพณัฐ ชาย นบพะนัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ,นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพดร ชาย นบพะดอน ใหม่กว่า,หนุ่มกว่า
นพธีรา หญิง นบทีรา,นบพะทีรา นักปราชญ์ผุ้สดชื่น
นพนนท์ ชาย นบพะนน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ หญิง/ชาย นบพะนัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนิต หญิง นบพะนิด เนย
นพพิชญ์ ชาย นพพิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพรดา หญิง นบพะระดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ,ผู้มีความสุขอยู่เรื่อย ๆ
นพรุจ ชาย นบพะรุด มีความรุ่งเรื่องใหม่ ๆ,มีความรุ่งเรืองเสมอ
นพวิชญ์ ชาย นบพะวิด มีความรู้ใหม่เสมอ
นพวินท์ ชาย นบพะวิน ได้ประสบสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
นพัตธร ชาย นะพัดทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่,สร้างสรรค์สิ่งใหม่
นพิน หญิง นะพิน ใหม่,สด,สาวเสมอ
นพิษฐา หญิง นะพิดถา ใหม่สุด,สาวที่สุด,สดชื่นที่สุด
นภเกตน์ หญิง/ชาย นบพะเกด ธงบนฟ้า,พระอาทิตย์
นภทีป์ ชาย นบพะที เมฆ
นภนต์ ชาย นะพน สุดขอบฟ้า
นภสร หญิง นบพะสอน สระบนฟ้า,เมฆ
นภสินธุ์ ชาย นบพะสิน ทางช้างเผือก
นภันต์ ชาย นะพัน สุดขอบฟ้า
นภัส หญิง นะพัด ฟ้า,สวรรค์
นภัสกร หญิง นะพัดสะกอน รัศมีบนท้องฟ้า,แสงจันทร์,แสงอาทิตย์
นภัสรพี ชาย นะพัดระพี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นภัสสร หญิง นะพัดสอน แสงบนท้องฟ้า,แจ่มฟ้า
นภัสวรรณ หญิง นะพัดวัน สีฟ้า
นภิศ หญิง นะพิด เจ้าแห่งฟ้า,นกหรือเทวดา
นภิสา หญิง นะพิสา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นรกมล หญฺิง นอระกะมน เป็นดวงใจของคนอื่น,เป็นที่รักของคนอื่น
นรธีร์ ชาย นอระที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นรพนธ์ ชาย นอระพน ผูกในคนอื่น
นรภัทร ชาย นอระพัด คนผู้ดีงาม,คนเจริญ
นรมน หญิง นอระมน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย,เป็นที่รักของคน
นรวร ชาย นอระวอน คนผู้ประเสริฐ
นรวิชญ์ ชาย นอระวิด คนที่เป็นปราชญ์
นรวีร์ ชาย นอระวี คนผู้กล้าหาญ
นราวิชญ์ ชาย นะราวิด เป็นคนที่ปราชญ์
นรีกานต์ หญิง นะรีกาน หญิงผู้เป็นที่รัก
นฤภร หญิง นะรึพอน แข็งแรง
นฤรงค์ ชาย นะรึรง เป็นที่พอใจคน,เป็นที่รักของคน
นฤสรณ์ ชาย นะรึสอน เป็นที่พื่งของคนทั้งหลาย
นล ชาย นน ก้าน,อ้อ,บัว,เปล่งแสง
นลพรรณ หญิง นนละพัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว,มีผิวพรรณงาม
นลัท หญิง นะลัด น้ำผึ้งดอกไม้
นลัทพร หญิง นะลัดพอน,นะลัดทะพอน น้ำผุึ้งดอกไม้ที่ประเสริฐ
นลิน หญิง นะลิน ดอกบัว
นลินนิภา หญิง นะลินนิพา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
นวพรรษ หญิง/ชาย นะวะพัด ปีใหม่
นวัช ชาย นะวัด เกิดใหม่,ผู้เยาว์วัย
นวัต ชาย นะวัด ความใหม่,ภาวะใหม่
นวัตกรณ์ ชาย นะวัดตะกอน การกระทำสิ่งใหม่
นวันธร ชาย นะวันทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
นวิน ชาย นะวิน ใหม่,หนุ่ม,สดชื่น
นวินดา หญิง นะวินดา ความใหม่,ความสดชื่่น
นวิยา หญิง นะวิยา สาวเสมอ,สดชื่นเสมอ
นวียา หญิง นะวียา สาวเสมอ,สดชื่นเสมอ
นัจกร หญิง นัดจะกอน ผู้ฟ้อนรำ
นัชชา หญิง นัดชา แม่น้ำ
นัท ชาย นัด การบันลือ,น้ำ
นัทชา หญิง นัดชา,นัดทะชา เกิดจากน้ำ
นัทธ์ ชาย นัด ชันเกลียว,ผูกพัน
นัทธพงศ์ ชาย นัดทะพง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธมน หญิง นัดทะมน มีใจผูกพัน
นัทธิ์ ชาย นัด ชะเนาะ
นันทกร หญิง/ชาย นันทะกอน ผู้สร้างความบันเทิง,ผุ้สร้างความสุข
นันทฉัตร หญิง นันทะฉัด ฉัตรที่น่าร่มรื่นหรือดีงาม
นันท์ทัต ชาย นันทัด ให้ความบันเทิง,ให้ความสุข
นันท์ธร ชาย นันทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข
นันท์นพิน หญิง นันนะพิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ,มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส หญิง นันนะพัด มีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นลิน หญิง นันนะลิน บัวงาม,น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
นันทพงศ์ ชาย นันทะพง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันท์สินี หญิง นันสินี หญิงงามผู้มีความบันเทิงหรือความสุข
นันทนัช หญิง นันทะนัด เกิดมาเพื่อความสุข,ให้เกิดความสุข,จันทน์เหลือง
นันทนัท หญิง นันทะนัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
นันทภพ ชาย นันทะพบ เป็นความสุขของโลก,เป็นทียินดีของชาวโลก
นันท์มนัส หญิง นันมะนัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน,มีใจเพลิดเพลิน
นันทยศ หญิง นันทะนัด มีความสุขและมียศ
นันทัชพร หญิง นันทัดชะพอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
นันทิกานต์ หญิง นันทิกาน มีความยินดีที่น่ารัก,น่ารักน่ายินดี
นันทิช ชาย นันทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข,เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิชา หญิง นันทิชา เกิดมาเพื่อความสุข,เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิตา หญิง นันทิชตา เพลิดเพลิน,มีความสุข
นันทิน ชาย นันทิน มีความบันเทิง,มีความสุข
นันทินี หญิง นันทินี ผู้มีความบันเทิง,ผู้มีความสุข
นันทิพร หญิง นันทิพอน มีความสุขอันประเสริฐ
นันทิพัฒน์ ชาย นันทิพาก ยินดีในโชคลาภ
นันทิมา หญิง นันทิมา ผู้มีความเพลิดเพลิน,หรือผุ้มีความสุข
นันทิวร ชาย นันทิวอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นันทิศ ชาย นันทิด เจ้าแห่งความสุข
นัยน์ปพร หญิง ไนปะพอน ตาสวย,ตาดี
นัยน์ภัค หญิง ในยะพัก ตาสวย
นัยนิต หญิง/ชาย ในยะนิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
นาถนพิน หญิง นาดนะพิน มีที่พึ่งใหม่
นาถนวัฒน์ หญิง นาดถะวัด เจริญด้วยที่พึ่ง
นารา หญิง นารา รัศมีรุ่งเรือง
นาราภัทร หญิง นาราพัด รัศมีอันงาม
นำกมล หญิง นำกะมน นำใจ
นิกข์นิภา หญิง นิกนิพา เสมือนแท่งทอง
นิกษ์นิภา หญิง นิกนิพา เสมือนแท่งทอง
นิกษา หญิง นิกสา ใกล้ชิด
นิเกต หญิง/ชาย นิเกด บ้านเรือน,ที่อาศัย
นิจจารีย์ หญิง นิดจารี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์,ประเสริฐเสมอ
นิจฉรา หญิง นิดฉะรา ฉายแสง,มีรัศมีเรืองรอง
นิจวรีย์ หญิง นิดวะรี ผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวิภา หญิง นิดวิพา มีความรุ่งเรื่องเป็นนิจ
นิจสิรี หญิง นิดสิรี มีมิ่งขวัญเป็นนิตย์
นิจิต ชาย นิจัด สั่งสมไว้
นิช ชาย นิด เป็นของตนเอง,นิรันดร
นิชกานต์ หญิง นิชะกาน เป็นของตนและเป็นที่รัก
นิชฌาน ชาย นิดชาน การเพ่งพินิจ,ปัญญา
นิชดา หญิง นิดชะดา ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชธาวัลย์ หญิง นิดทาวัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน,มีความบริสุทธิ์นิรันดร
นิชนันท์ ชาย นิดชะนัน ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลินเป็นของตน
นิชนิภา หญิง นิดนิพา มีรัศมีเป็นของตน,รัศมีนิรันดร
นิชา หญิง นิชา เป็นตัวเอง,เป็นของตัวเอง,นิรันดร
นิชานาถ หญิง นิชานาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภัทร หญิง นิชาพัด เป็นของตัวเองและดีงาม
นิชาภา หญิง นิชาพา มีรัศมีเฉพาะตน,รุ่งเรืองนาน
นิดานุช หญิง นิดานุด หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำ,สตรีที่ได้รับการอบรม
นิตย์รดี หญิง นิดระดี มีความยินดีเป็นนิจ,มีความสุขเสมอ
นิตยลัภย์ หญิง นิดตะยะลับ มีลาภเป็นนิตย์
นิตา หญิง นิตา ผู้ได้รับการแนะนำ,ได้รับการฝึกอบรมดี
นิติธร ชาย นิติทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
นิทธนต์ ชาย นิดทน ผู้กำจัดมลทิน,ผุ้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ ชาย นิดทัน ผู้ขจัดมลทิน,ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ ชาย นิดทัน ผู้ขจัดมลทิน,ขจัดความชัว
นิธาน ชาย นิทาน เก็บไว้.ตั้งมั่น
นิธิกร ชาย นิทิกอน ผุ้สร้างขุมทรัพย์
นิธิศ ชาย นิทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธูร ชาย นิทูน กำไลมือ
นิบุณ ชาย นิบุน มีฝีมือ,ฉลาด,ละเอียด
นิปุณ ชาย นิปุน มีฝีมือ,ฉลาด,ละเอียด
นิพพิชฌน์ ชาย นิบพิด ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง,ตรัสรู้
นิพาดา หญิง นิพาดา สงัด,สงบ,ถ่อมตน
นิพัทธ์ ชาย นิพัด นิรันดร
นิพิฐ ชาย นิพิด ตั้งมั่น,ตั้งใจมั่น
นิพิฐพนธ์ ชาย นิพิดพน มีความผู้พันมั่นคง
นิพิท ชาย นิพิด รุ้ชัด,ประกาศให้รู้ชัด
นิพิษฐา หญิง นิพิดถา ผู้ดำรงมั่น,มั่นคง
นิภาธร หญิง นิพาทอน ทรงไว้ซึ่งรัสมีหรือมีความรุ่งเรือง
นิภาส ชาย นิพาด แสงสว่าง,รัศมีส่องแสง
นิมมล หญิง นิมมน ปราศจากมลทิน,บริสุทธ์
นิมมาน ชาย นิมมาน นฤมิต
นิมมิต ชาย นิมมิด สร้างสรรค์แล้ว
นิยตา หญิง นิยุตา ประกอบการ,ขยันขันแข็ง
นิยา หญิง นิยา เป็นของตน,พื่งตน
นิรชร หญิง นิระชอน ผู้ไม่รู้จักแก่,เทวดา
นิรชา หญิง นิระชา ปราศจากธุลี,ปราศจากความเศร้าหมอง
นิรวิทธ์ ชาย นิระวิด แทงทะลุ,มีปัญญาเจาะลึก
นิรัซ ชาย นิรัด ไม่มีธุลีคือกิเลส,ไม่มีกิเลส
นิรัชพร หญิง นิรัดชะพอน บริสุทธิ็และประเสริฐ
นิราภร หญิง นิราพอน ปราศจากเมฆหมอก,ฟ้าแจ่ม
นิรินธน์ ชาย นิริน ไม่มีเชื้อ(ไม่มีกิเลส)
นิรินธนา หญิง นิรินทะนา ดับไม่มีเชื้อ,หมดกิเลส
นิรุช ชาย นิรุด ไม่มีสิ่งเสียดแทง,ไม่มีโรค
นิรุชา หญิง นิรุชา ปราศจากโรค,สุขภาพดี
นิรุทธ์ ชาย นิรุด ดับทุกข์สนิท
นิลยา หญิง นิละยา ที่อยู่อาศัย
นิวาริน หญิง นิละยา ที่อยู่อาศัย
นิวาริน หญิง นิวาริน ห้ามความชั่ว,ป้องกันความชั่วร้อย
นิวิฐ ชาย นิวิด ตั้งมั่น,ตั่งใจมั่น
นิศจัย ชาย นิดใจ ตัดสินใจ,ความประสงค์
นิศามณี หญิง นิสามะนี พระจันทร์
นิศามน หญิง นิสามน การดู,การเห็นประจักษ์
นิศมา หญิง นิศสะมา สงบสุข
นิษฐ์ ชาย/หญิง นิด สำเร็จ,สมบูรณ์,จุดหมายปลายทาง
นิสสรณ์ ชาย นิดสอน การสลัดตนออกจากความทุกข์
นีร หญิง นิดถา น้ำ
นีรชา หญิง นีระชา ดอกบัว
นีรนารา ชาย นีนนารา,นีระนารา สีน้ำ
นีรภา หญิง นีระพา สีน้ำที่เปล่งประกาย
นีรัมพร หญิง นีรำพอน น้ำกับฟ้า
นีรา หญิง นีรา น้ำ
นีราพรรณ หญิง นีราพัน สีน้ำ
นีราภา หญิง นีราพา ประกายน้ำ,สีน้ำ
นุชนพิน หญิง นุดนะพิน หญิงสาวผุ้เป็นสาวเสมอ
นุชรดี หญิง นุดระดี ความยินดีของหญิงสาว,หญิงสาวผู้มีความยินดี
นุชวรา หญิง นุดวะรา หญิงสาวผุ้ประเสริฐ
นุตประวีณ์ หญิง นุดประวิ นักปราชญ์ผุ้ได้รับคำชมเชย
เนกษ์ ชาย เนก แท่งทอง
เนตรอัปสร หญิง เนดอับสอน มีตางานดุจน้างฟ้า
เนติธร ชาย เนติทอน ผุ้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
เนืองนิมมาน ชาย เนืองนิมมาณ สร้างสรรค์เป็นนิตย์
ไนยชน ชาย ไนยะชน คนที่พึงแนะนำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น